48 Seri No Lu Kdv Genel Tebliğinin 107 Seri No Lu Kdv Genel Tebliği İle Değiştirilmeden Önceki (a/2-b) Bölümüne İstinaden Alınan İstisna Belgesinin Geçerliliği Hk.

48 Seri No Lu Kdv Genel Tebliğinin 107 Seri No Lu Kdv Genel Tebliği İle Değiştirilmeden Önceki (a/2-b) Bölümüne İstinaden Alınan İstisna Belgesinin Geçerliliği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlügü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1957

31/10/2011

Konu

:

48 Seri No lu KDV Genel Tebliğinin 107 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile değiştirilmeden önceki (A/2-b) bölümüne istinaden alınan istisna belgesinin geçerliliği hakkında.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesinde belirtilen istisna çerçevesinde 08/11/2007 tarihinde almış olduğunuz istisna belgesinin, 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2-b bölümünün 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değiştirilmesinden sonra geçerli olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 13/a maddesinde; Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            – 16/1-a maddesinde; bu Kanun’a göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV den müstesna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Kanununun 13/a maddesindeki istisna hükmünün uygulanması ile ilgili usul ve esaslara 48 ve 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

            48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

            – A/2-b bölümünde; araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanabilmesi için, imal ve inşa edenin gerçek usulde KDV mükellefi olması yeterlidir. Ancak; imal ve inşa ile ilgili mal ve hizmet faturalarının imal ve inşa eden adına düzenlenmesi zorunlu olduğu, araçları imal ve inşa edenlerin imal ve inşa bittikten sonra araçları satarken veya aktife alırken istisna uygulanıp uygulanmayacağı, yukarıdaki açıklamalara göre belirlenecektir. Ancak, imal ve inşa edilen aracın daha sonra vergi uygulanarak teslim edilmesi, imal veya inşa ile ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna hükümlerine göre işlem yapılmasına engel teşkil etmediği,

          -A/3 bölümünde; söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenler vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı alarak teslimi ya da tadil, bakım ve onarım hizmetini yapanlara noter onaylı bir örneğini vermeleri gerektiği,

            belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E/1 bölümünde;

            “Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2-b bölümünün ilk paragrafı iptal edilerek yerine aşağıdaki bölümler eklenmiş, “ÖRNEKLER” başlığı altında yer alan 5. paragraf yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yapılan düzenleme, bu Tebliğin yayımından sonra yapılan sözleşmeler kapsamındaki işlemler için geçerlidir. Bu Tebliğin yayımından önce yapılan ve devam eden sipariş sözleşmelerinde önceki uygulama geçerli olacaktır.

            Mükellefler araç imal veya inşasını kendi adlarına bizzat yapabilmekte ya da sipariş üzerine başkalarına yaptırabilmektedirler. Her iki halde de istisnadan yararlanılabilmesi için araçların imal ve inşasını bizzat veya sipariş vererek kendi adlarına gerçekleştirenlerin KDV mükellefi olması zorunludur.

          Sipariş üzerine araçları fiilen imal veya inşa edenler de bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında KDV istisnasından yararlanabilecektir.

          Araçların bizzat veya sipariş yoluyla imal ve inşasında istisna uygulaması aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

          i) Araçları Bizzat İmal veya İnşa Edenler:

            Araçların bizzat imal veya inşa edilmesi halinde mükellefe bir istisna belgesi verilecek bu belgeye dayanılarak imal veya inşa işinde kullanılacak mal ve hizmetlerin alımlarında KDV ödenmeksizin işlem yapılabilecektir.

            ii) Araçları Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler:

            Araçların sipariş vererek imal ve inşa ettirilmesi halinde, siparişi verene sadece aracı fiilen imal ve inşa edenin kendisine yaptığı hizmet için geçerli olmak üzere bir istisna belgesi verilecektir. Bu belge siparişi verenin aracın imal ve inşası ile ilgili diğer mal ve hizmet alımlarında kullanılamayacaktır. Siparişi verenin, aracın imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetleri kısmen veya tamamen kendisinin temin etmesi halinde, bu mal ve hizmetlerin alımlarında genel esaslara göre KDV uygulanacaktır. Siparişi veren mükellefin bu şekilde yüklendiği KDV, siparişin bitmesi beklenmeden aylık dönemler halinde kendisine nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.

            iii) Araçları Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler:

            Söz konusu araçları aldıkları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenlerin bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında da istisna uygulanacaktır. Bu durumda, siparişi alarak imal ve inşa işini fiilen yapan mükellefe verilecek istisna belgesinde sipariş üzerine yapılan araç imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımlarında geçerli olduğu belirtilecektir.

            İmal ve inşa işini sipariş üzerine fiilen yapanlar bu işte kullanacakları mal ve hizmetleri bu belgeye dayanarak KDV uygulanmaksızın istisna kapsamında temin edebileceklerdir. Ancak istisna uygulamasında 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde belirtilen sınırın dikkate alınacağı tabiidir.”

            denilmektedir.

            Buna göre, 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E/l bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu Tebliğin yayımından önce yapılan ve devam eden sipariş sözleşmelerinde önceki uygulama geçerli olacağından, sipariş sözleşmesi imzalanan tersane işletmesinin çeşitli nedenlerle değişmesi halinde de 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değiştirilmeden önceki A/2-b bölümünün ilk paragrafındaki açıklamalara istinaden alınan istisna belgesine göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:48 Seri No Lu Kdv Genel Tebliğinin 107 Seri No Lu Kdv Genel Tebliği İle Değiştirilmeden Önceki (a/2-b) Bölümüne İstinaden Alınan İstisna Belgesinin Geçerliliği Hk.

31.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1957

Top
Menu