Vakfa Ait Lojman Olarak Tahsis Edilen Taşınmazların Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

Vakfa Ait Lojman Olarak Tahsis Edilen Taşınmazların Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

90792880-175.01[4-2012/34]-146

22/02/2013

Konu

:

Vakfa ait lojman olarak tahsis edilen taşınmazların emlak vergisinden muaf olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Vakfınızın … tarihli ve … sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla vergi muafiyeti tanınan vakıf olduğu, vakıf senedinin 5 inci maddesinin (a) bendi uyarınca Türkiye genelinde görev yapan … lojman ihtiyacını karşılamak amacıyla satın aldığı konutların ilgili … ile diğer … personeline kira sözleşmesi imzalanarak tahsis edildiği, vakıf senedindeki amaca uygun olarak satın alınan ve kamu konutu özelliği kazandığı iddia edilen konutların tahsisinde özel kira ilişkisi olmadığı belirtilerek, vakfınıza ait söz konusu taşınmazların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususunda  Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde bina vergisini binanın malikinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği, 4 üncü maddesinin (m) fıkrasında, kiraya verilmemek ve vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartlarıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binaların daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında, özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binaların kiraya verilip verilmediğine bakılmaksızın daimi olarak bina vergisinden muaf tutulacağı belirtilmiştir. Özel hukuk tüzel kişiliği bulunan ve bu kuruluşlar arasında yer almayan Vakfınızın maliki bulunduğu binaların kiraya verilmesi halinde bina vergisi muafiyetinin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakfınız tarafından satın alınan ve … personeline bedel karşılığında kiraya verilen konutların emlak (bina) vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakfa Ait Lojman Olarak Tahsis Edilen Taşınmazların Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hk.

22.02.2013

90792880-175.01[4-2012/34]-146

Top
Menu