Bıldırcın Üretimi Ve Bıldırcın Yumurtası Üretimi İşinin Gelir Vergisi Açısından Durumu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bıldırcın Üretimi Ve Bıldırcın Yumurtası Üretimi İşinin Gelir Vergisi Açısından Durumu Hk. 

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-7

01/12/2010

Konu

:

BIRDIRCIN ÜRETİMİ VE BILDIRCIN YUMURTASI ÜRETİMİ İŞİNİN GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; bıldırcın ve bıldırcın yumurtası üretimi yapmak istediğiniz, bundan ötürü de vergiden muaf olup olmadığınız hakkında Defterdarlığımızdan görüş istediğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 inci maddesinde, “Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.

……

Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dahil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 53 üncü maddesinde, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançların, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği, 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlarının gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirileceği, kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin bu kazançları için beyanname vermeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, aynı Kanununun 54 üncü maddesinde, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak işletme büyüklüğü ölçüleri belirlenmiştir. Buna göre söz konusu maddenin (A) bendinin 24 üncü grubunda, küçükbaş hayvan sayısı 750 adedi aşan (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) çiftçilerin kazancı gerçek usulde vergilendirilecektir. Aksi halde tevkifat suretiyle vergilendirilecektir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, bıldırcın ve bıldırcın yumurtası üretimi zirai faaliyet kapsamına girmekte olup, bu faaliyetten elde edilen kazancın zirai kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, GVK 54/A-24 grubunda parantez içinde sayılmak suretiyle gerçek usulde vergilendirme dışı bırakılan kümes hayvanları grubunda değerlendirilen bıldırcın ile ilgili olarak elde edilen zirai kazancın, tevkif suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhaların zirai faaliyet safhasında kalacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bıldırcın Üretimi Ve Bıldırcın Yumurtası Üretimi İşinin Gelir Vergisi Açısından Durumu Hk.

01.12.2010

B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-7

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bıldırcın Üretimi Ve Bıldırcın Yumurtası Üretimi İşinin Gelir Vergisi Açısından Durumu Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu