Forklift Aracının Ağır Yükleri Taşıma İşinde Kullanılmasında Basit Usulden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Forklift Aracının Ağır Yükleri Taşıma İşinde Kullanılmasında Basit Usulden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[46-2014/78]-876

11/04/2014

Konu

:

Forklift aracının ağır yükleri taşıma işinde kullanılmasında basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek işlerinde faaliyette bulunmak üzere 2006 yılında  forklift (bir çeşit iş makinesi) aracı alarak faaliyete başladığınızı belirterek, söz konusu faaliyetiniz nedeniyle basit usulden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu gösterilmiş olup, 10 uncu bendinde; “Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç)” nin basit usulden faydalanamayacakları hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü “Tanımlar” başlıklı maddesinde, “İş makineleri: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

          Forklift adı verilen araç, genel olarak ağır yükleri taşımak, kaldırmak, bir araca ya da rafa yüklemek amacıyla kullanılan bir çeşit makine olup, 2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanununda tanımı yapılan araçlar arasında yer almamaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, sadece bir forklift aracı işletmeciliği faaliyetinde bulunmanız, ikinci bir  ticari faaliyetiniz olmaması şartıyla genel ve özel şartları da topluca taşımanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Forklift Aracının Ağır Yükleri Taşıma İşinde Kullanılmasında Basit Usulden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı.

11.04.2014

62030549-120[46-2014/78]-876

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Forklift Aracının Ağır Yükleri Taşıma İşinde Kullanılmasında Basit Usulden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu