Öğretmenevinin İşlettiği Kuaför Salonlarının Kurumlar Vergisi Mükellefiyetine Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Öğretmenevinin İşlettiği Kuaför Salonlarının Kurumlar Vergisi Mükellefiyetine Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-454

12/09/2011

Konu

:

Öğretmenevinin kurumlar vergisi mükellefiyeti

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; kurumunuza ait bay ve bayan kuaför salonlarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarında hizmet alımı yoluyla işletildiği, ancak bağlı bulunduğunuz . . . Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan görüşmede bu işlemlerin vergiye tabi olması gerektiğinin belirtildiği, bu nedenle söz konusu  yıllarda hizmet alımı ile işletilen kuaför salonları nedeniyle kurumlar vergisi yönünden mükellef olup olmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Konu ile ilgili olarak . . . Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu cevaben alınan yazı ile eklerinden; kurumunuzun 1989 yılından itibaren muhtasar yönünden, 01.01.2009 tarihinden itibaren de Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden dairelerinin kayıtlı mükellefi olduğunuz, işyeri adresinizde düzenlenen 04.11.2010 tarihli yoklama fişinde bay-bayan kuaför salonunun 15.12.2006-01.06.2010 tarihleri arasında kira alınmadan hizmet alımı sözleşmeleri ile işletildiğinin tespit edildiği, sözleşme yapılan firmanın yapmış olduğu tüm işlerden cironun % 15’ini kurumunuza bırakacağı ve ayrıca kurumunuzun internet sitesinden de öğretmeneviniz bünyesinde konaklamanın yanı sıra kuaför, restoran, kafeterya, düğün salonu gibi hizmetlerin verildiği ve bu hizmetlerden de hem öğretmenlerin hem de öğretmen olmayanların yararlanabildiği anlaşılmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış, aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesinin veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “Muafiyetler” başlıklı 4’üncü maddesinde, kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askeri kışlalardaki kantinlerin kurumlar vergisinden muaf oldukları hüküm altına alınmıştır.

            03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.5.1.) bölümünün “Konukevi” başlıklı kısmında;

           “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine barınma hizmeti verilen ve barınmanın gerektirdiği kahvaltı ve yemek gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı konukevleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu nedenle, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait konukevlerinin amaçları dışında faaliyet göstermeleri veya kamu görevlileri dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet vermeleri ve bu durumun devamlılık arz etmesi halinde, bu faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

           Öte yandan, konukevlerinde berber, kuaför, bar, kafeterya, oyun salonu, çay bahçesi, pastane, düğün salonu, alakart, fastfood, lokanta, dansing, sauna, yüzme havuzu, fitness ve spor merkezi ile plaj v.b. yerlerde bir bedel karşılığı verilen hizmetlerin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün değildir.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Öte yandan, aynı Tebliğin “2.3. İktisadi kamu kuruluşları” başlıklı bölümünde, 

            “İktisadî kamu kuruluşlarının kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemeyecektir.  Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi de bunların iktisadî niteliğini değiştirmeyecektir.

            İktisadi kamu kuruluşunun ticari, sınai veya zirai bir işletme oluşturup oluşturmadığı hususunda, Tebliğin (2.4) bölümünde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.”

           açıklamaları yer almaktadır.

            Tebliğin (2.4.) bölümünde ise iktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerektiği, aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, kurumunuzun sadece kamu görevlisi olanlara barınma hizmeti vermesi ve barınmanın gerektirdiği kahvaltı ve yemek gibi zaruri ihtiyaçları karşılaması halinde kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır.

            Diğer taraftan, kurumunuzca restoran, düğün salonu, kafeterya işletilmesi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler yönünden de söz konusu faaliyetlere başlanıldığı tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi ve mevcut bir organizasyon dahilinde yapılan ve hizmet alımları veya kiralama yoluyla işletilen bay-bayan kuaför salonu gibi yerlerden elde edilen gelirlerin de kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Öğretmenevinin İşlettiği Kuaför Salonlarının Kurumlar Vergisi Mükellefiyetine Tabi Olup Olmadığı Hk.

12.09.2011

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-454

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Öğretmenevinin İşlettiği Kuaför Salonlarının Kurumlar Vergisi Mükellefiyetine Tabi Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu