Mükelleflerin Tutuklu Bulunması Bir Mücbir Sebep Halidir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mükelleflerin Tutuklu Bulunması Bir Mücbir Sebep Halidir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 22.01.2001
SAVI : B.07.0.GEL.0.28/2810-13-828/4124
KONU : Mükellefin tutuklu bulunmasının mücbir
sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden iliniz ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden …..’nın 2000/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemine ait geçici vergi beyannamesini 15.11.2000 tarihine kadar vermesi gerekirken, 17.11.2000 tarihinde beyan ettiği, ….. Ceza Mahkemesinin ….. sayılı yazısından adı geçenin 18.10.2000-13.112000 tarihleri arasında tutuklu bulunduğu, söz konusu mükellefin beyanname verme süresi içerisinde kalan tutukluluk halinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında Bakanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesinin birinci bendinde tutukluluk hali mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir.

Aynı kanunun 15’inci maddesinde ise “13’üncü madde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu taktirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulaması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre beyanname verme süresi içerisinde mücbir sebep hali ile karşı karşıya kalan mükelleflerin beyanname verme yükümlülükleri, mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunacak süre kadar uzamaktadır.

Söz konusu olayda mükellefin 2000/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi geçici vergi beyanname verme süresi 1Ekim ile üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15’inci günü olan 15 Kasım 2000 tarihine kadar olup, mükellefin bu tarihler arasında (18.10.2000-13.112000) tutuklu bulunması nedeniyle kullanılamayan bu sürenin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle adı geçenin tutuklu bulunduğu 26 günlük sürenin, beyanname verme süresinin son günü olan 15.11.2000 tarihine ilave edilmesi ile bulunacak olan 11.12.2000 tarihine kadar beyannamesini vermesi halinde beyannamenin süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Mükelleflerin Tutuklu Bulunması Bir Mücbir Sebep Halidir.

22.01.2001

B.07.0.GEL.0.28/2810-13-828/4124

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Mükelleflerin Tutuklu Bulunması Bir Mücbir Sebep Halidir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu