Pert Olan Araçta Ötv, Kdv Uygulamaları Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Pert Olan Araçta Ötv, Kdv Uygulamaları Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-ÖTV-1-178

10/08/2012

Konu

:

Pert olan araçta ÖTV, KDV uygulamaları

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, motorlu araçlar imal, ithal, ihraç ve satışını yaptığınızı belirterek, yetkili satıcılarınıza sattığınız araçlarla ilgili olarak;

            – Nakliye firması tarafından nakliyesi esnasında kaza neticesinde “pert” olan araçlar için zararı tazmin amacıyla nakliye firmasına kesilen “pert oto bedeli” açıklamalı faturada ÖTV ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı,

             – Hasarlı olan araçlar için nakliye firması tarafından müşteri bulunması halinde, nakliye firmasınca  firmanıza bildirilen satış tutarını esas alarak hasarlı aracı satın alacak müşteriye kesilen faturada  ÖTV’nin satış tutarı üzerinden hesaplanıp hesaplanmayacağı,

            – Hasarlı aracı müşterinize hurda niteliğinde ve trafik siciline tescil ettirilmeden satıp,  müşterinin fatura tutarı üzerine kendi yaptırdığı onarım bedelini de ilave ederek bu bedel üzerinden ÖTV hesaplayıp aracın tescilini yaptırmasının mümkün olup olmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre verginin konusunu, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler oluşturmaktadır.

            Diğer taraftan, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tâbi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde ilk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve  tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

            Anılan Kanunun 11/3 üncü maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir. Ancak aynı Kanunun 12/1 inci maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacaktır. İthalatçının alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan KDV matrahı esas alınacaktır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilecektir.

             Buna göre;

            – Pert olan araçlara istinaden zararı tazmin amacıyla sözleşme hükümlerine istinaden nakliye firmasından tahsil edilen ancak bir teslim veya hizmetin karşılığı olmayan ceza ve tazminat bedelleri üzerinden ÖTV, KDV  hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            -Hasarlı aracın ilk iktisabı halinde, nakliye firmasınca belirlenen satış tutarı üzerinden ÖTV hesaplanacak, ancak hesaplanan bu vergi aracın firmanızca alış bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV tutarından az olamayacaktır.

            – Kaza neticesinde “pert” olan aracın bir daha trafiğe çıkmamak üzere hurdaya ayrılarak, araç kapsamı dışında hurda metal veya parçaları itibariyle satılması durumunda ÖTV uygulanmayacaktır. Ancak,  söz konusu aracın onarılarak araç olarak kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV’ye tabi olup,  hesaplanacak ÖTV’nin matrahı, alış bedelinden (ilk iktisap kapsamındaki teslim tarihine kadar bu aracın satın alındığı firma tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin %10’undan fazla olmamak şartıyla iskonto tutarının alış bedelinden indirilmesi sonucu bulunacak tutardan) az olamayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Pert Olan Araçta Ötv, Kdv Uygulamaları Hk.

10.08.2012

64597866-ÖTV-1-178

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Pert Olan Araçta Ötv, Kdv Uygulamaları Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu