Kargo Şirketi Aracılığıyle Taşıttırılan Emtialara İlişkin İrsaliyeli Faturanın Koli İçine Konulup Konulamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321

02/10/2014

Konu

:

Kargo aracılığı ile taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın kolinin içine konulmasının usul açısından uygunluğu hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, internet üzerinden verilen siparişleri piyasadan tedarik ederek kargo yolu ile müşterilere gönderdiğiniz, sevk edilen emtiaya ait irsaliyeli faturaları daha önceden hazırlanmış kolinin içerisine koyarak sevkiyat yapıldığı, ancak sevkiyat sırasında yoklama memurlarınca yapılan kontrollerde sevk irsaliyesi ya da irsaliyeli fatura düzenlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük cezaları kesildiği belirtilerek, ticari emtianın konulduğu kolinin üzerine veya kenar kısmına “İrsaliyeli fatura kolinin içerisindedir.” ibaresi yazarak sevkiyat yapılmasının Vergi Usul Kanunu açısından mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, “satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmış, 230 uncu maddesinin 5 inci bendinde ise; “… (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır…)” hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 232 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise mükelleflerin, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabilecekleri, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebileceği, irsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacağı belirtilmiştir.

            Ayrıca, 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni” başlıklı 4 üncü bölümünde, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin olarak iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesinin ve müşteriye malla beraber gönderilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

            Buna göre, kargo aracılığı ile müşterilerinize gönderilen emtiaya ilişkin sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturanın emtia ile birlikte kolinin içine konulması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, faturanın emtia ile birlikte kolinin içine konulması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kargo Şirketi Aracılığıyle Taşıttırılan Emtialara İlişkin İrsaliyeli Faturanın Koli İçine Konulup Konulamayacağı Hk.

02.10.2014

11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kargo Şirketi Aracılığıyle Taşıttırılan Emtialara İlişkin İrsaliyeli Faturanın Koli İçine Konulup Konulamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu