30.02. Gtip No.lu Ürünlerin Kdv Oranı Hk.

30.02. Gtip No.lu Ürünlerin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

30.02. Gtip No.lu Ürünlerin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1867

25/10/2011

Konu

:

30.02. GTİP No.lu ürünlerin KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesi neticesinde; “30.02” G.T.İ.P. numaralı ürünlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 22. sırasında “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ve “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri)” hükmüne yer verilmiştir.

TGTC’nin 30.02 tarife pozisyonunda “insan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler” tanımlanmıştır.

Bu tarife pozisyonunun “3002.90.50 Mikroorganizma kültürleri” ve “3002.90.90 Diğerleri (benzeri ürünler)” tarife alt açılımı kapsamındaki;

3002.90.50.10.11 Hayvan sağlığında kullanılanlar (mikroorganizma kültürleri)

3002.90.50.10.19 Diğerleri (mikroorganizma kültürleri)

3002.90.50.90.00 Diğer mikroorganizma kültürleri

3002.90.90.00.11 Saksiloksin (benzeri ürünler)

3002.90.90.00.12 Risin (benzeri ürünler)

3002.90.90.00.13 Hayvan sağlığında kullanılanlar (benzeri ürünler)

3002.90.90.00.19 Diğerleri (benzeri ürünler)nin

– 31/12/2007 tarihinden itibaren KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında değerlendirilerek, bu sıralarda sayılan yönetmeliklerle ilgili 93/42 EEC, 90/385 EEC ve 98/79 EC direktiflerine ilişkin sertifikalardan herhangi biri veya bu sertifıkalar yerine geçen belgelerle ithali veya yurt içi tesliminin 20/07/2008 tarihine kadar % 8, söz konusu sertifıkalar olmaksızın ithal veya teslimi ise genel oranda (% 18),

– 20/07/2008 tarihinden itibaren de, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında GTİP No.ları itibariyle sayılan eşyalar arasında yer almadığından ithal veya teslimi genel oranda (% 18),

KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden önce; KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B” bölümüne 25/04/2003 tarih ve 2003/5557 sayılı Karar ile eklenen ve 22/05/2003 tarihinde yürürlüğe giren 8. sırasında “İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler ve aşılar” sayılmış, bu sıraya 25/06/2003 tarihinde yürürlüğe giren 05/06/2003 tarih ve 2003/5710 sayılı Karar ile “kan ürünleri” de eklenmiştir.

2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden sonra; 2007/13033 sayılı Karar ile daha önce II sayılı listenin “B” bölümünün 8. sırasında yer alan ibare (I sayılı listenin 16. sırasında sayılan “kan ve kan komponentleri” de eklenmek suretiyle) bu bölümün 17. sırasında “İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan komponentleri ile kan ürünleri, aşılar” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu nedenle, 30.02 tarife pozisyonu kapsamındaki eşyalardan aşağıda sayılan;

3002.10.10.00.11 Yılan serumu

3002.10.10.00.12 Aglutinan serumları

3002.10.10.00.19 Diğerleri (Serumlar)

3002.10.10.00.13 Gamma-globulin

3002.10.91.00.13 Serum globulinleri

3002.90.10.00.00 İnsan kanı

3002.90.30.00.00 Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı

3002.10.91.00.11 Hemoglobin

3002.10.91.00. 12 Kan globulinleri

3002.10.95.00.00 İnsan menşeli olanlar [(Yalnız kan komponenti (fraksiyonu) niteliğindeki ürünler) (yalnız kan ürünü ve serum niteliğinde olanlar)]

3002.10.99.00.00 Diğerleri (İnsan menşeli olmayan) [(Yalnız kan komponenti    (fraksiyonu) niteliğindeki ürünler) (Yalnız serum globulinleri ve serum niteliğinde olanlar ile kan globulinleri ve kan ürünleri niteliğinde olanlar)]

3002.20 İnsanlar için kullanılan aşılar

3002.30.00.00.00 Veterinerlikte kullanılan aşıların

GTİP Numaralarındakilerin ithal veya tesliminin;

-01/12/2007 tarihinden itibaren, II sayılı listenin “B” bölümünün 17. sırasında değerlendirilerek % 8 oranında,

KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:30.02. Gtip No.lu Ürünlerin Kdv Oranı Hk.

25.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1867

Top
Menu