Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk.

Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk. 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

66491453-010-2

18/02/2013

Konu

:

Katma Değer Vergisi tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …… Barosu Adli Yardım Bürosu, …… Barosu CMK ve ……. Baro Başkanlığına defter tutma ve müşavirlik hizmeti verdiğiniz, bunun karşılığında aldığınız bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (3.1.2.) bölümünde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğin “3.2.2. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER”  başlıklı bölümünde; Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, bu bölüm kapsamına;

            – Piyasa etüt-araştırma,

            – Ekspertiz,

            – Plan-proje,

            – Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim

            ve benzeri hizmetlerin girdiği belirtilmiştir.

63 No’lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No’lu KDV Sirkülerinin  “2.2 Kısmi Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünün (2.2.2.2) alt bölümünde, etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler kapsamındaki tevkifat uygulamasına ilişkin olarak verilen bir örnekte ise serbest muhasebeci mali müşavirlerin müşterilerinin defterlerini tutmak, beyannamelerini düzenlemek ve vermek şeklinde verdikleri hizmetlerin danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceği ve KDV tevkifatına tabi tutulmayacağı, ancak Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan müşterilerine verdikleri vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin  (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı, öte yandan, yeminli mali müşavirlerin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan müşterilerine tam tasdik raporu, KDV iadesi tasdik raporu gibi yaptıkları denetim ve sonucunda rapor düzenlemek suretiyle verdikleri denetim hizmetlerinin bu kapsamda (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi olacağı şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yukarıdaki mevzuat doğrultusunda, 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) bölümünde sayılan Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan Kırşehir Barosu Adli Yardım Bürosu, Kırşehir Barosu CMK ve Kırşehir Baro Başkanlığına defter tutmak, beyanname düzenlemek ve vermek şeklinde vermiş olduğunuz hizmetler danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden KDV tevkifatına tabi olmayacaktır.

Ancak söz konusu meslek kuruluşlarına, vergi mevzuatına ya da diğer mevzuata yönelik danışmanlık ve müşavirlik hizmeti verilmesi, denetim yapılması veya denetim sonucunda rapor düzenlenmek suretiyle hizmet verilmesi halinde ise verilen hizmetin denetim hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu hizmete isabet eden bedel üzerinden hesaplanan KDV’den (9/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk.

18.02.2013

66491453-010-2

Top
Menu