Belediye Sınırları Ve Mücavir Alanlar İçinde Yer Alan Eğlence İşletmeleri Ve Verginin Mükellefi Hususu

Belediye Sınırları Ve Mücavir Alanlar İçinde Yer Alan Eğlence İşletmeleri Ve Verginin Mükellefi Hususu
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    :  B.07.0.GEL.0.66/6624-124

KONU  :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

……………… BAKANLIĞINA

İLGİ:  8.3.2004 tarih ve B050MAH0740001/45313 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve eklerinde yer alan hususlarla ilgili olarak belirlenen Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği   gibi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri  Kanununun 17 nci maddesinde;  “Bu Kanunun 21 inci maddesinde  belirtilen ve  belediye sınırları ve  mücavir alanlar içinde  yer alan  eğlence  işletmelerinin   faaliyetleri   Eğlence   Vergisine   tabidir.”   denilmekte ve   18 inci   maddesinde de; “Verginin    mükellefi,   eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer   taraftan,   eğlence    vergisinin     istisna   ve   muaflıkları    düzenleyen   19 uncu maddesinde    Turizm   İşletme    Belgeli     otellerde yer alan bar ve diskotekler ile ilgili bir muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

Bu durumda, söz konusu otel işletmelerinde anılan Kanunun  20 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan eğlence faaliyetlerinin yapılması halinde 21’inci maddenin 3’üncü fıkrası hükmüne göre eğlence vergisi alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, konu ile ilgili olarak Bakanlıkları görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ile sonucundan Başkanlığımıza   bilgi verilmesini arz ederim.

                                                                                                                                    Bakan a.

Özelge:Belediye Sınırları Ve Mücavir Alanlar İçinde Yer Alan Eğlence İşletmeleri Ve Verginin Mükellefi Hususu

18.03.2005

B.07.0.GEL.0.66/6624-124/12923

Top
Menu