3194 Sayılı İmar Kanununun 8 İnci Maddesine Göre 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Onaylanması İçin İşletmecilerden Plan Ve Proje Tasdik Harcının Aranılıp Aranılmayacağı

3194 Sayılı İmar Kanununun 8 İnci Maddesine Göre 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Onaylanması İçin İşletmecilerden Plan Ve Proje Tasdik Harcının Aranılıp Aranılmayacağı
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI    :B.07.1.GİB.0.66/6609-587/39430                                                       15.04.2008

KONU  :

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 07/04/2008 tarihli ve B.09.0.TAU.0.15.00.00-2885/617 sayılı yazısı.

Afşin İlçesi Çoğulhan Belediye Başkanlığından alınan bir örneği ilişik 25/02/2008 tarih ve 2008/244 sayılı yazıda, Afşin-Elbistan B Termik Santralinin kömür madeninin temini amacıyla 29 yıl süreyle kömür sahasının işletmesinin özel sektöre verildiği ve söz konusu sahanın maden çıkarma rezerv alanı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesine göre 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının onaylanması için işletmecilerden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre plan ve proje tasdik harcı talep edildiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesinin (c) fıkrasında,   “Proje tasdik işlemleri “Plan ve Proje Tasdik Harcına”, tabidir.” hükmü yer almaktadır. 

Aynı Kanunun 97 nci maddesinde, “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet  için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

21/8/1981 gün ve 17435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) fıkrasında, “Plan ve Proje Tasdiki: 6785 sayılı İmar Kanununun 20/7/1972 tarih ve 1605 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinde belirtilen ve ruhsatı almak için dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimari, statik ve tesisat, plan, proje resim ve hesapların tasdikidir.” denilmektedir.

Söz konusu Yönetmelikte yer alan 6785 sayılı İmar Kanunun 4 üncü  maddesine karşılık gelen düzenleme 3194 sayılı İmar Kanununun 22 nci maddesi ile yapılmış bulunmakta ve söz konusu maddenin birinci fıkrasında, “Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (…) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.” hükmüne yer verilmiştir.

3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde,

“İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü taktirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tesbit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.”

hükmü yer almaktadır.

İlgide kayıtlı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazısında, söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) fıkrasında, plan ve proje tasdikinin 6785 sayılı İmar Kanununun 20/7/1972 tarih ve 1605 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinde belirtilen ve ruhsatı almak için dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimari, statik ve tesisat, plan, proje resim ve hesapların tasdiki olarak tanımlandığı ve imar planlarına atıfta bulunulan bir hükme rastlanılmadığı ancak, 2464 sayılı Kanunun 97 inci maddesi gereğince 2464 sayılı Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret almaya yetkili oldukları belirtilmektedir.

Bu durumda, nazım imar planlarının yapılması belediyelerin zorunlu görevleri arasında bulunmakta olup yapılan bu işlemin 2464 sayılı Kanunda yer alan plan ve proje tasdik işlemi kapsamında olmadığı mütalaa edilmektedir.

Buna göre, Afşin-Elbistan B Termik Santralinin kömür madeninin temini amacıyla özel sektöre verilen kömür sahasının maden çıkarma rezerv alanı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesine göre 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının onaylanması için işletmecilerden plan ve proje tasdik harcının alınmaması gerekmektedir.

Ancak, İmar Kanununa göre,  belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım imar planlarının ilgili belediyelerce yapılması veya yaptırılması ve imar planının tamamının veya bir kısmının kopyalanarak veya kitapçıklar haline getirilip çoğaltılarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili Bakanlığınız görüşünün belirlenerek adı geçen belediyeye gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Başkanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                      Başkan a.

Özelge:3194 Sayılı İmar Kanununun 8 İnci Maddesine Göre 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Onaylanması İçin İşletmecilerden Plan Ve Proje Tasdik Harcının Aranılıp Aranılmayacağı

15.04.2008

B.07.1.GİB.0.66/6609-587/39430

Top
Menu