Cosmocel H-85 Adlı Ürünün Kdv Oranı.

Cosmocel H-85 Adlı Ürünün Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

76464994-130[KDV.2017.112] – 109256

27.07.2017

Konu

:

Cosmocel H-85 adlı ürünün KDV oranı.

      

İlgi:   04.05.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Organik Kaynaklı Diğer Ürünler” olarak tescil edilen ve Cosmocel H-85 olarak adlandırılan ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/19 uncu sırasında, “18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler” hükmüne; 20 nci sırasında ise “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler” hükmüne yer verilmiş ve bunların teslimi % 8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

Bununla birlikte, 29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan ham maddelerin tesliminde KDV oranı 1/1/2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

Ancak, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 20 nci sırasında yer alan ürünlerin teslimi 10/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) tarafından tanzim olunan ….. tarihli “Organik Kaynaklı Diğer Ürünler Tescil Belgesi”nin incelenmesinden, Cosmocel H-85 isimli ürünün gübre olarak değil, organik kaynaklı diğer ürünler olarak tescil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, gübre olarak tescil edilmemiş olan Cosmocel H-85 isimli ürünün KDV’den istisna tutulması mümkün değildir.

Buna göre, söz konusu ürünün 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/19 veya 20 nci sıraları kapsamında olması durumunda % 8 oranında; bu sıralar kapsamında olmaması halinde ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cosmocel H-85 Adlı Ürünün Kdv Oranı.

27.07.2017

76464994-130[KDV.2017.112] – 109256

Top
Menu