Demonte Halde İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Tecil-terkin Uygulaması

Demonte Halde İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Tecil-terkin Uygulamasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Demonte Halde İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Tecil-terkin Uygulaması 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-835

09/04/2014

Konu

:

Demonte halde ihraç kayıtlı mal tesliminde tecil-terkin uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eki dilekçede, şömine imalatı faaliyeti ile iştigal eden firmanız tarafından 2011/Nisan ve Ağustos dönemlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesi çerçevesinde ihraç kayıtlı olarak şömine tesliminde bulunulduğu, şömine teslime ilişkin olarak Firmanızca düzenlenen faturada şömineye ait parçaların tek tek gösterildiği belirtilmekte olup, bu şekilde düzenlenen faturaya istinaden tecil-terkin uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

             KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, ancak tahsil edilmeyen KDV’nin imalatçı mükelleflerce ilgili dönem beyannamesinde beyan edileceği ve bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de tecil edilen verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

             Konuya ilişkin olarak yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;

             “… imalatçılar tarafından, imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmeyecektir. İmalatçılar tarafından bu şekilde yapılan teslimlerde malın cinsi, niteliği ve miktarı bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak, ihracatçıların imalatçılar dışındaki kişilerden ihraç edilmek kaydıyla dahi olsa, satın aldıkları mallara ait katma değer vergileri için bu şekilde işlem yapılması mümkün değildir.

             İmalatçılar tarafından bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturalarda, hesaplanan katma değer vergisi, mal bedelinden ayrı olarak gösterilecektir. Ancak faturaya “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacaktır.

              Bu maddenin uygulanmasında imalatçı deyimi; bir maddenin şeklini, niteliğini veya terkibini; makina, alet veya el emeği yardımı ile kısmen veya tamamen değiştirilmesini sağlayanları ifade eder. Satın aldıkları malları işledikten sonra ihraç edenler, imalatçı-ihracatçı sayıldıklarından, bu malları vergi ödenmeksizin satın almaları mümkün değildir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

             Diğer taraftan, 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Tecil Terkin Uygulaması” başlıklı (F) bölümünde ise, ihraç edilecek mal ile bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurtdışındaki müşteriye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasının mümkün olduğu ve bu şekilde gerçekleşen işlemlere ait gümrük beyannamelerinde ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı-tedarikçi firmaların isim ve unvanlarının yer alması gerektiği belirtilmiştir.

             Öte yandan, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde de, gümrük beyannamesi üzerinde bilgileri yer almayan imalatçıların ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacakları, vergi dairelerinin gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getirecekleri ifade edilmiştir.

            Buna göre, Firmanızca ihraç kaydıyla demonte olarak teslim edilen şöminenin ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınacak yazı ile ilgili gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneğinin bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz edilmesi, ihraç kayıtlı faturalarda yer alan malların asıl malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğinde olduğunun ve aynen ihraç edildiğinin vergi dairesince tespiti halinde tecil-terkin uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Demonte Halde İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Tecil-terkin Uygulaması

09.04.2014

39044742-130-835

Son Yorumlananlar
Top
Menu