Fatura Yerine Dekontun İndirimde Kullanılıp Kullanılmayacağı

Fatura Yerine Dekontun İndirimde Kullanılıp Kullanılmayacağı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.29-1031

18/04/2014

Konu

:

Fatura yerine dekontun indirimde kullanılıp kullanılmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin Avrupa ve Amerika’da “cash back” olarak adlandırılan yüzyüze alışverişte anında verilen indirim gibi internet üzerinden yapılan satışlarda alıcı lehine gecikmeli olarak indirim sağlamak amacıyla kurulduğu ve aboneniz olan üye işyerlerinin şirketiniz kanalıyla internet üzerinden yapacakları alışverişlerde sağlanacak indirimin aynen, hiçbir ücret veya komisyon kesilmeden müşteriye aktarılması işleminde, indirim miktarına tekabül eden KDV nin dekonta istinaden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunun bildirilmesi istenilmiştir.  

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar  tarafından müşteriye verilen ticari bir vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun 232 inci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, fatura yapılan iş veya satılan emtia karşılığında düzenlenen ve işi yapan veya emtiayı satan tüccar tarafından müşteriye verilen bir ticari vesikadır.

            Buna göre, üye işyerlerinden şirketiniz aracı kılınarak yapılan alışverişlerde iadeye konu olan tutar malı satan veya hizmeti sunan tarafından verilen komisyon tutarıdır. Bu nedenle, müşterinin yaptığı alışveriş karşılığında kazandığı bir indirim söz konusu olmayıp, internet siteniz üzerinden alışveriş etme karşılığında talep edebileceği bir tutar söz konusu olmaktadır.

            Bu nedenle, şirketiniz tarafından abonelerin sisteme üye işyerlerinden alışveriş yapmaları dolayısıyla sağlanan “para iadesi” işlemine ilişkin olarak;

            – Şirketiniz tarafından abone müşterilere iletilmek üzere üye işyerlerinden tahsil edilen “para iadesi tutarları” (komisyon) için söz konusu tutarın mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde şirketiniz tarafından ilgili üye işyeri adına fatura düzenlenmesi,

            – Üye işyerlerinden abonelere iletilmek üzere tahsil edilen tutarın geri iadesinde; iade alacak kişinin nihai tüketici olması halinde şirketiniz tarafından gider pusulası, vergi mükellefi olması halinde ise bu mükellefler tarafından şirketiniz adına fatura düzenlenmesi,

            -Abone müşterilere sağlanan hizmetin karşılığı olarak alınan “yıllık hizmet bedeli”nin şirketiniz tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilmesi

            gerekmektedir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            – 29 uncu maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri ve indirimi hakkının vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

           – 34/1 inci maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

            hüküme bağlanmıştır.

            Buna göre, abone müşterilere sağlanan hizmetin karşılığı olarak alınan “yıllık hizmet bedeli” genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

            Şirketiniz tarafından abonelerin sisteme üye işyerlerinden alışveriş yapmaları dolayısıyla sağlanan “para iadesi” işlemine ilişkin olarak;

            – Şirketiniz tarafından abone müşterilere iletilmek üzere üye işyerlerinden tahsil edilen “para iadesi tutarları” (komisyon) genel oranda (%18) KDV ye tabidir.

            – Üye işyerlerinden abonelere iletilmek üzere tahsil edilen tutarın geri iadesinde; iade alacak kişinin nihai tüketici olması halinde şirketiniz tarafından gider pusulası, vergi mükellefi olması halinde ise bu mükellefler tarafından şirketiniz adına fatura düzenlenmesi ve genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

                 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fatura Yerine Dekontun İndirimde Kullanılıp Kullanılmayacağı

18.04.2014

39044742-KDV.29-1031

Son Yorumlananlar
Top
Menu