Diib Kapsamında Kdv Ödenmeden İthal Edilen Ürünün Fiili İthalat Bedeli Üzerinden Kdv’siz Olarak Diib Sahibi Firmaya Teslimi Hk.

Diib Kapsamında Kdv Ödenmeden İthal Edilen Ürünün Fiili İthalat Bedeli Üzerinden Kdv’siz Olarak Diib Sahibi Firmaya Teslimi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-669

21/02/2012

Konu

:

DİİB kapsamında KDV ödenmeden ithal edilen ürünün fiili ithalat bedeli üzerinden KDV’siz olarak DİİB sahibi firmaya teslimi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın DİİB sahibi firmalara belge kapsamında ürün ithalatı yaptığı ve DİİB kapsamında KDV ödenmeden ithal edilen ürünün fiili ithalat bedeli üzerinden KDV siz olarak DİİB sahibi firmaya fatura edildiği belirtilerek KDV uygulaması hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde KDV Kanununun 11 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığının İhracat 2002/6 Seri No.lu Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 23 üncü maddesinin “Temsilci aracılığı ile ithalat” bölümünde;

            ” Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki eşyanın ithalatı bizzat belge sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan yada dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla, temsilci aracılığı ile de yapılabilir. Bu tür ithalatta gümrük idarelerince, belge süresi içerisinde belirtilen miktar ve değeri geçmemek kaydıyla ithalata izin verilir ve belge sahibinin unvanı ile Dahilde İşleme İzin Belgesi sayısı gümrük beyannamelerine kaydedilir.” denilmektedir.

            İthalatın temsilci aracılığıyla yapılması durumunda vekalet akdine benzer bir durum söz konusu olup temsilci, ithalatçının vekili gibi ithalat işlemlerini takip etmesine rağmen ithal edilen malın mülkiyeti kendisine geçmemekte, malın mülkiyeti asıl ithalatçıya ait bulunmaktadır.

            Buna göre; DİİB kapsamında söz konusu belge sahibi firmalar adına temsilci olarak firmanız tarafından KDV ödenmeksizin ithal edilen malların DİİB sahibi firmalara tesliminde KDV uygulanmayacak ancak, aracılık nedeniyle elde ettiğiniz gelir genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Diib Kapsamında Kdv Ödenmeden İthal Edilen Ürünün Fiili İthalat Bedeli Üzerinden Kdv’siz Olarak Diib Sahibi Firmaya Teslimi Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-669

Top
Menu