Mesleği Eğitim Kursunda Verilen Hizmetlerde Kdv İstisnası Hk.

Mesleği Eğitim Kursunda Verilen Hizmetlerde Kdv İstisnası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mesleği Eğitim Kursunda Verilen Hizmetlerde Kdv İstisnası Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14001-06-776

27/12/2010

Konu

:

Dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … ile aranızda yapılan sözleşme gereği müdürlüğünüzde işsizliği ve istihdamı geliştirme projesi kapsamında mesleki eğitim kursu açıldığını belirtilerek söz konusu kurs için … tarafından yapılan ödemelerle ilgili olarak kurumunuzun katma değer vergisinden istisna olup olmadığı konusunda görüş talep edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan; aynı Kanunun 17/1 inci maddesinde; “Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:

a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; … ile imzaladığınız protokol gereği açmış bulunduğunuz mesleki eğitim kursu karşılığında söz konusu kurum tarafından Müdürlüğünüze yapılacak ödemeler, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde belirtilen istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğinden % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mesleği Eğitim Kursunda Verilen Hizmetlerde Kdv İstisnası Hk.

27.12.2010

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14001-06-776

Son Yorumlananlar
Top
Menu