Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk.

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-175[35-2016/3]-42925

31.10.2017

Konu

:

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi muafiyeti.

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde kurulan Kurumunuzun görevi gereği su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullandığı elektrik tüketimi ile ilgili olarak elektrik faturalarına yansıtılan elektrik ve havagazı tüketim vergisinden 2560 sayılı Kanuna göre muaf olup olmadığınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi olduğu; 35 inci maddesinde, elektrik ve havagazı tüketenlerin elektrik ve havagazı tüketim vergisini ödemekle mükellef oldukları, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşların satış bedeli ile birlikte bu verginin tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmış; 21 inci maddesinin (a) fıkrasında, “İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmüne yer verilmiş ve aynı Kanunun Ek 5 inci maddesinde de bu Kanunun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.                                                 

Buna göre, 2560 sayılı Kanunda, bu Kanuna göre kurulan kurumun görevleri nedeni ile yapacağı işlemlere yönelik muafiyet hükmüne yer verildiğinden, söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde kurulan Kurumunuzun görevleri nedeni ile yapacağı işlemlerden 2464 sayılı Kanun gereği alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf tutulmanız, Kurumunuzun görevleri dışında kalan faaliyetler nedeni ile yapılan işlemler de ise söz  konusu vergiye tabi olmanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk.

31.10.2017

93767041-175[35-2016/3]-42925

Top
Menu