Firmanın, Reklamasyon Hizmetleri Karşılığında Yurt Dışındaki Firmalara Ödediği Bedeller Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanarak Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmesi Söz Konusu Değildir.

Firmanın, Reklamasyon Hizmetleri Karşılığında Yurt Dışındaki Firmalara Ödediği Bedeller Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanarak Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmesi Söz Konusu Değildir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Firmanın, Reklamasyon Hizmetleri Karşılığında Yurt Dışındaki Firmalara Ödediği Bedeller Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanarak Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmesi Söz Konusu Değildir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 30.03.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.55-5501-2693/14084
KONU : Reklamasyon bedeli üzerinden KDV
hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
KARAMAN VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 23.12.1999 gün ve B.07.4.DEF.0.70.10/2-4/2059 sayılı yazınız.

İlgi yazınız incelendi.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Türkiye’den ihraç edilecek mallar için yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen mümessillik komisyonu, pazarlama, masraf aktarımı, reklam hizmet bedeli ile aracılık komisyonu gibi hizmet bedellerinin, yurt dışında ifa edilmesi, ihracatçı firmanın bu hizmetlerden yurt dışında faydalanması ve hizmetin yurt dışında tüketilen ihraç malına yönelik olması nedeniyle, katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.

Bu nedenle, adı geçen firmanın, bu hizmetler karşılığında yurt dışındaki firmalara ödediği bedeller üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi söz konusu değildir.

Öte yandan, yurt dışına gönderilen malların evsafına uygun olmamasından dolayı mal bedelinin belli bir cüzü olarak ödenen reklamasyonlar, matrahta değişiklik meydana getirdiği için Kanunun 35. maddesi gereğince işlem yapılacaktır. Dolayısıyla ihraç edilen mallar katma değer vergisinden istisna olduğundan, reklamasyon bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Reklamasyon giderlerinin ihracatın yapıldığı ülkedeki müşterinin vereceği fatura veya ilgili ülke mevzuatına göre fatura yerine geçen belgelerle tevsiki asıldır. Ancak bu tür bir belgenin alınamadığı durumda ihracatçı firmanın, yeni bir belge düzenleyerek önceki faturayı iptal etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden kısmın iade edildiğini gösterir bir belgeyi de ispat vesikası olarak kullanılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Firmanın, Reklamasyon Hizmetleri Karşılığında Yurt Dışındaki Firmalara Ödediği Bedeller Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanarak Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilmesi Söz Konusu Değildir.

30.03.2000

B.07.0.GEL.0.55-5501-2693/14084

Son Yorumlananlar
Top
Menu