Serbest Bölgedeki Şube Tarafından Yurtdışına Ödenen Test,danışmanlık, Know-how, Royalty, Lisans Vb. Ödemeler Üzerinden Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı.

Serbest Bölgedeki Şube Tarafından Yurtdışına Ödenen Test,danışmanlık, Know-how, Royalty, Lisans Vb. Ödemeler Üzerinden Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Bölgedeki Şube Tarafından Yurtdışına Ödenen Test,danışmanlık, Know-how, Royalty, Lisans Vb. Ödemeler Üzerinden Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-203054

10.11.2016

Konu

:

Serbest bölgedeki şube tarafından yurtdışına ödenen test,danışmanlık, know-how, royalty, lisans vb. ödemeler üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin spor ayakkabı, spor giysileri, spor aksesuar ve malzemelerinin toptan satışı ile iştigal ettiği, şirketinizin şubesinin …. adresinde olduğu, merkez ile şubenizin defterlerinin ayrı tutulduğu belirtilerek, serbest bölge faaliyetiniz ile ilgili olarak yurt dışından almış olduğunuz hizmet (test, danışmanlık vb.) ve gayri maddi hak bedelleri (knowhow, royalty, lisans vb.) üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

-17/4-ı maddesinde ise serbest bölgelerde verilen hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C.2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” başlıklı bölümünde;

“3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, … Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan firmanızın, yurt dışında bulunan firmalardan aldığı gayrimaddi hak (knowhow, royalty, lisans vb.) ile danışmanlık ve test hizmetinden serbest bölgede faydalanılması nedeniyle söz konusu hizmetler serbest bölgede yapılmış sayılacağından, bu hizmetler  KDV Kanununun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulacak olup, bu hizmetlere ilişkin ödemeler üzerinden KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C.2.1.2.1.) bölümü uyarınca katma değer vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgedeki Şube Tarafından Yurtdışına Ödenen Test,danışmanlık, Know-how, Royalty, Lisans Vb. Ödemeler Üzerinden Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı.

10.11.2016

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-203054

Son Yorumlananlar
Top
Menu