Çağrı Merkezi Yoluyla Belirli Bir Bedel Karşılığında Anlaşma Yapılan Hastanelerden Checkup Hizmeti Almaları İçin Yönlendirilmede Uygulanacak Kdv Oranı Ve Belge Düzeni Hk.

Çağrı Merkezi Yoluyla Belirli Bir Bedel Karşılığında Anlaşma Yapılan Hastanelerden Checkup Hizmeti Almaları İçin Yönlendirilmede Uygulanacak Kdv Oranı Ve Belge Düzeni Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1000

15/07/2011

Konu

:

Çağrı merkezi yoluyla belirli bir bedel karşılığında anlaşma yapılan hastanelerden checkup hizmeti almaları için yönlendirilmede uygulanacak KDV oranı ve belge düzeni.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, hastanelerle anlaşma yaparak çağrı merkezi yoluyla belli bir bedel karşılığında kişilerin anlaşılan hastanelere check-up hizmeti almaları için yönlendirilmesi hizmetinde uygulanacak katma değer vergisi oranı ile kredi kartı ile yapılan ödemelerde belge düzeni hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendine göre; vergiyi doğuran olay, malın teslimi ve hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b) bendinde ise; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde de; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için  %1, ekli (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listede yer alanlar hariç olmak  üzere vergiye tâbi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 21 inci sırasında; “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” yer almaktadır.

            Buna göre, Şirketinizin hastanelerle anlaşarak çağrı merkezi yoluyla belli bir bedel karşılığında anlaşıkları hastanelerden “check-up” hizmeti almaları için şahısların yönlendirilmesi suretiyle verilen aracılık hizmeti karşılığında alınan komisyon tutarları üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmekte olup, söz konusu komisyon bedelleri için fatura ve benzeri vesikaların düzenleneceği tabiidir. 

            Ayrıca, verilen hizmet bedeli karşılığında kredi kartı ile yapılan ödemelerde, fatura veya benzeri belge düzenlenmemiş olması şartıyla hizmet ifa edilmeden önce bedelin tamamının POS makinesinden çekilmesi halinde avans mahiyetindeki bu ödeme nedeniyle KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.  Ancak, söz konusu hizmete ilişkin bedelin hizmetin tamamlanmasından önce müşterilerin kredi kartından çekilerek karşılığında fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde vergiyi doğuran olay, fatura veya benzeri belgenin düzenlenmesi ile meydana geleceğinden işleme ait vergi, fatura veya benzeri belgelerin düzenlendiği vergilendirme dönemine ilişkin KDV beyannamesiyle beyan edilecektir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.  

Özelge:Çağrı Merkezi Yoluyla Belirli Bir Bedel Karşılığında Anlaşma Yapılan Hastanelerden Checkup Hizmeti Almaları İçin Yönlendirilmede Uygulanacak Kdv Oranı Ve Belge Düzeni Hk.

15.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1000

Son Yorumlananlar
Top
Menu