Fuar Ve Kongre Merkezinden, Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Aranılıp Aranılmayacağı Hk.

Fuar Ve Kongre Merkezinden, Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Aranılıp Aranılmayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)

Sayı

:

90792880-175.02.01.04[2015/114]-7108

24/12/2015

Konu

:

Elektrik Tüketim Vergisi

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin faaliyet alanı kapsamında elektrik enerjisi satışı gerçekleştirdiği ve tüketilen elektrik üzerinden elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil ederek ilgili belediyeye yatırdığı belirtilerek bu kapsamda müşterilerinizden biri olan, … tarafından işletilen, bir fuar ve kongre merkezi olan …, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında elektrik ve havagazı tüketim vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, 2464 sayılı Kanununun 34 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin, elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi olduğu, 35 inci maddesinde de elektrik ve havagazı tüketenlerin, elektrik ve havagazı tüketim vergisini ödemekle mükellef olduğu ve 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşların, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun, 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde, milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda tüketilen elektriğin elektirik tüketim vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre; … düzenlediği milletlerarası fuarlarda, bu fuarların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda tüketilen elektrikten, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahsil edilmemesi gerekmektedir.  Ancak, söz konusu yerler dışında tüketilen elektriğe ilişkin elektrik ve havagazı tüketim vergisinin şirketinizce tahsil edilip ilgili belediyeye ödeneceği tabiidir.   

            Bilgi edinilmesini rica ederim.    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fuar Ve Kongre Merkezinden, Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Aranılıp Aranılmayacağı Hk.

25.12.2015

B.07.1.GİB.4.06.17.02-175.02.01.04[2015/114]-7108

Top
Menu