Huzurevi, Çocuk Yuvası Ve Yetiştirme Yurdu Gibi Özel Hizmet Alımı Yolu İle Hizmet Satın Alınması Durumunda Bu Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Hususunda

Huzurevi, Çocuk Yuvası Ve Yetiştirme Yurdu Gibi Özel Hizmet Alımı Yolu İle Hizmet Satın Alınması Durumunda Bu Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Hususundakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Huzurevi, Çocuk Yuvası Ve Yetiştirme Yurdu Gibi Özel Hizmet Alımı Yolu İle Hizmet Satın Alınması Durumunda Bu Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Hususunda 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI    : B.07.1.GİB.0.01.53/5309-299                                                     28/06/2007 / 57846

KONU  :

                                                                                                                         

……  VALİLİĞİNE

(…………………….)

İLGİ: 14/06/2007 tarih ve 2617 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, İliniz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kendi Müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarına (huzurevi, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu) özel hizmet alımı yolu ile “özel güvenlik hizmeti, temizlik ve bakım hizmeti ile mamul yemek alım hizmeti” satın alındığı, söz konusu hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranında tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname Eki Karar uyarınca bu Karara ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümüne 2007/12143 sayılı BKK’nın 8 inci maddesi ile “Yaşlı, sakat ve huzurevleri, düşkünevleri ve yetimhanelerde verilen hizmetler” ibaresi 25. sıra olarak eklenmiş ve bu yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranı 01/06/2007 tarihinden geçerli olmak üzere % 8’e indirilmiştir.

Buna göre, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından işletilen yaşlı, sakat ve huzurevleri, düşkünevleri ve yetimhanelerde verilen hizmetler % 8 oranında KDV’ne tabi olup, söz konusu yerleri işletenlerin her türlü mal ve hizmet alımlarında alınan mal ve hizmetler için belirlenen oranlarda KDV uygulanacaktır.

Öte yandan, KDV Kanununun 17/2-a maddesinde, 17 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının “…öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri”nin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Ancak, istisna kapsamında verilen söz konusu hizmetler ile ilgili olarak (KDV Kanunun 17/1-a maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılacak teslim ve hizmetler hariç) bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak mal ve hizmet alımlarında, bu mal ve hizmetler için belirlenen oranlarda KDV uygulanacak ve bu kurum ve kuruluşlarca ödenecektir.

Buna göre, gerek KDV mükellefleri gerekse KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhane işletmelerinde kullanılmak üzere yapılacak teslim ve hizmetler bu teslim ve hizmetler için belirlenen oranlarda KDV’ne tabi bulunmakta olup, KDV oranlarının belirlendiği 2002/4480 sayılı Kararname eki listelerde yer almayan özel güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri genel oranda KDV’ne tabi bulunmaktadır.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinde sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş olup, konuya ilişkin olarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde tevkifat yapacak kurumlar sayılmış, A/3 bölümünde ise tevkifat uygulanacak işlemler belirtilmiştir.

Bu çerçevede, …. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün, kendi Müdürlükleri ile bağlı kuruluşları için (huzurevi, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu) özel hizmet alımı yolu ile satın aldığı özel güvenlik hizmeti ile yemek servis hizmetine ilişkin olarak hesaplanacak KDV tutarı üzerinden 4/5, temizlik hizmeti için ise 2/3 oranında KDV tevkifatı yapması ve tevkif ettiği bu tutarları sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Huzurevi, Çocuk Yuvası Ve Yetiştirme Yurdu Gibi Özel Hizmet Alımı Yolu İle Hizmet Satın Alınması Durumunda Bu Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Hususunda

28.06.2007

B.07.1.GİB.0.01.53/5309-299-57846

Top
Menu