İcrada Hisse Senedi Satışı Hk.

İcrada Hisse Senedi Satışı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-787

21/06/2011

Konu

:

İcrada hisse senedi satışı

            İlgide kayıtlı yazınızda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesinde yer alan “hisse senedi” teslimlerine yönelik istisnanın, borsada işlem gören hisse senetleri ile sınırlı olup olmadığı, borsada işlem görmeyen “A Sınıfı” hisse senetlerinin satışında da istisna uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin, aynı maddenin 3-d bendinde ise, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi bulunduğu hüküm altına alınmıştır.

            Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “I. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar” başlıklı bölümünde; bu satışlarda vergiyi doğuran olayın, satışın yapıldığı tarihte vuku bulduğu, verginin mükellefinin satışları düzenleyen özel ve resmi kişi ve kuruluşlar olduğu, KDV Kanununun 23/d maddesi hükmüne göre satılan malın kesin satış bedelinin katma değer vergisinin matrahı olacağı, ancak KDV Kanununun istisna maddelerine ilişkin hükümlerinin bu satışlar içinde geçerli olduğu açıklanmıştır. 

            Öte yandan, aynı Kanunun 17/4-g maddesinde; külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik, virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Dolayısıyla, hisse senetlerinin borsada işlem görüp görmemesinin bu uygulamaya bir etkisi bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İcrada Hisse Senedi Satışı Hk.

21.06.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-787

Son Yorumlananlar
Top
Menu