İcradan Alınan Araç İçin Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

İcradan Alınan Araç İçin Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

93767041-130[29/1-a/2012/15]-114

20/06/2013

Konu

:

İcradan alınan araç için ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde, Personel Servis Taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz ve söz konusu faaliyetinizde kullanmak üzere SGK Müdürlüğünün yapmış olduğu icra satışından Mitsubishi L300 marka minibüs aldığınızı belirterek araç alışında ödediğiniz KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu aracın binek otomobil olup olmadığı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 numaralı istatistik pozisyonunda yer alıp almadığına bakılarak belirlenecektir. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların belirlenmesine ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) açıklamalar yapılmıştır.

            Konuya ilişkin olarak 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtların 87.02 pozisyonunda yer aldığı belirtilmiştir.

            Buna göre, tarife-sınıflandırma kararları uyarınca 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus araçların sınıflandırıldığı 87.02 tarife pozisyonunda yer alan araç için yüklendiğiniz KDV nin, KDV Kanununun 29 ila 30 uncu maddelerindeki hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İcradan Alınan Araç İçin Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

20.06.2013

93767041-130[29/1-a/2012/15]-114

Top
Menu