Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürü

 

Sayı

:

64958909-015-27

20/08/2013

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

                İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sermayesinin tamamı … Belediyesi ile İlçe Belediyelerine ait olup, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan ve Başkanlığımıza bağlı …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …vergi kimlik numarasında kayıtlı Kurumlar Vergisi mükellefi olarak faaliyet gösteren Şirketinizin;

                -… Belediyesinden yüklenmiş olduğu yapım işleri ile ilgili ihalelerin büyük bir kısmının alt taşeronlara yaptırıldığı belirtilerek alt taşeronların şirketinize yaptığı yapım işleri,

                – Halk otobüsleri, nakil vasıtaları, üretim makinaları vs. tesis ve teçhizatlara yaptırdığınız tamir ve bakım işleri,

                – Firmanıza sunulan danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri,

                – Otogarda faaliyet göstermekte olan işletmeniz için verilmekte olan temizlik ve özel güvenlik hizmetleri

                için KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

                KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

                Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tevkifat uygulamasının usul ve esasları (tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları) ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

                Diğer taraftan, 21/6/2012 tarihinde yayımlanan 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.) bölümünde (örneklere de yer verilmek suretiyle) KDV tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

                Buna göre, 1/5/2012 tarihinden sonra belediyelerin tevkifat uygulama sorumlulukları kaldırıldığından belediyelerle birlikte yarıdan fazla hissesine sahip oldukları kurum, kuruluş ve işletmeler de Tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sayılan sorumlu kuruluşlar kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla şirketinizin Tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sorumlu tayin edilen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak getirilen işlemlerde tevkifat uygulamasına gerek bulunmamaktadır.

                Ancak gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunan şirketinizin Tebliğin (3.1.2./a) ayrımında sayılan KDV mükellefleri için öngörülen mal ve hizmet alımlarında tevkifat uygulayacağı tabiidir.

                Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Belediyeye karşı yüklendiğiniz yapım işlerinde, yalnızca Tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri tevkifat uygulaması kapsamında olduğundan gerek belediyenin şirketinizden gerekse şirketinizin alt taşeronlardan tevkifat uygulamasına gerek bulunmamaktadır.

                2- Şirketinize ait halk otobüsleri, nakil vasıtaları, üretim makinaları vs. tesis ve teçhizatların tadil, bakım ve onarımına yönelik olarak şirketinize karşı ifa edilen hizmetler ile şirketinize verilen danışmanlık, denetim ve müşavirlik hizmetlerinde de tevkifat uygulama sorumluluğu yalnızca Tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sayılanlar için geçerli olduğundan bu hizmet alımlarınıza ait KDV tutarları üzerinden de tevkifat yapma sorumluluğunuz bulunmamaktadır.

                3-Malzemesiz temizlik hizmetleri ve özel güvenlik hizmetlerinde bu Tebliğin (3.2.2.1) ve (3.2.5.2) bölümleri uyarınca 9/10 oranında, malzemeli temizlik hizmetlerinde ise 7/10 oranında, KDV tevkifatı yapmanız gerekmektedir.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı

20.08.2013

64958909-015-27

 

Top
Menu