Firma Tarafından Düzenlenen Faturada Kdv Tevkifatı Gösterildiği Bu Kdv Tevkifatının Nereye Ve Nasıl Aktarılacağı Hk.

Firma Tarafından Düzenlenen Faturada Kdv Tevkifatı Gösterildiği Bu Kdv Tevkifatının Nereye Ve Nasıl Aktarılacağı Hk.
 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

57062627-Katma Değer Vergisi-9

05/05/2014

Konu

:

KDV-9

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Müdürlüğünüz personelinin yemek ihtiyacı için hazır yemek hizmet alımı ihalesi düzenlediğinizi, kamu kurumlarınca işletilen sosyal tesislerin muhasebe uygulamalarına dair mevzuatları uyarınca bankaya yemek hesabı açtırıldığını, gelen ödenek ve fatura ödemelerini bu hesapta takip ettiğinizi, hizmet aldığınız firma tarafından düzenlenen faturada (5/10) KDV tevkifatı gösterildiği bu KDV tevkifatının nereye ve nasıl aktarılacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek  faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            – 9/1 maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına altına alınmıştır.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Söz konusu Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulan belirlenmiş alıcılar sayılmıştır. (3.1.5.) bölümünde ise, “5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

            Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, Tebliğin (1.2.2) bölümündeki açıklamalara göre beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

            Tebliğin (3.2.4.) bölümünde ise, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, yemek servis hizmetlerinin; Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsadığı belirtilmiştir.

            Buna göre, Müdürlüğünüz personeli için bir firmadan temin ettiğiniz yemek servis hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacak ve Müdürlüğünüz yemekhanesi tarafından vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile yetki alanı içersinde bulunulan vergi dairesine beyan edilip ödenecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Firma Tarafından Düzenlenen Faturada Kdv Tevkifatı Gösterildiği Bu Kdv Tevkifatının Nereye Ve Nasıl Aktarılacağı Hk.

05.05.2014

57062627-Katma Değer Vergisi-9

Top
Menu