Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

Sayı

:

64958909-015-26

20/08/2013

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketiniz tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası’na vermiş olduğunuz şeker ambarı tahmil-tahliye hizmetinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tevkifat uygulamasının usul ve esasları (tevkifat yapmakla yükümlü kurum ye kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları) açıklanmıştır.

             Konuyla ilgili olarak yayımlanan 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2. İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması” bölümünde, işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karinelerin göz önünde bulundurulacağı, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamaların da dikkate alınarak tespit edileceği açıklanmıştır.

            Buna göre, Şirketiniz ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası arasında düzenlenen ekli 01.07.2013 tarih ve 2013/68069 sayılı sözleşme konusu işlem tevkifata tabi hizmetler arasında yer almamaktadır. Ayrıca sözleşmenin diğer hususları belirleyen 33. maddesinde hizmetin ifasında kullanılan elemanların Şirketinizin sevk, idare ve kontrolünde olduğu belirtilmiş olduğundan, söz konusu hizmet işgücü temin hizmeti olarak da değerlendirilemeyecek ve düzenlenecek hak ediş bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı

20.08.2013

64958909-015-26

 

Top
Menu