Mevzuat İşleri

Mevzuat İşleri
 

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık Isparta Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı : 25947440-2013-…/                                                                                       ../06/2013

Konu : Kusurlu bulunması sebebiyle geri
            gönderilen ve ödeme şekli mal mukabili
            yapılan ithalatın kaynak kullanımını
           destekleme fonu kesintisine tabi
           tutulup tutulmayacağı hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızın yapmış olduğu ihracata ilişkin malların bir kısmının müşteri tarafından kusurlu bulunması sebebiyle geri gönderildiği ve geri gelen mallara ilişkin hazırlanan faturada ödeme şeklinin mal mukabili gösterildiği belirtilerek yapılan ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır. 

Mal mukabili ödeme şeklinde, mallar gümrükten çekildikten sonra mal bedeli ödenmektedir. Vadeli akreditifli veya kabul kredili ithalatta ise mal bedelleri mallar gümrükten çekildikten sonra, akreditifte belirtilen vadede veya poliçe vadesinde ödenmektedir. Dolayısıyla bu ödeme şekillerinde fon kesintisi uygulama nedeni, malların fiili ithalinin gerçekleştirilmesinden sonra ithalat bedelinin ödenmesi suretiyle ithalatçının kredilendirilmiş olmasıdır.

Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 169’uncu maddelerinde, serbest dolaşımda bulunan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edildikten sonra belli süre içinde değişmeksizin geri gelerek tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde bu malların tabi olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Bu itibarla, firmanızca ihraç edilen ancak kusurlu olması sebebiyle alıcısı tarafından kabul edilmeyen eşyanın gümrük mevzuatına uygun şekilde ve ayniyetinde bir değişiklik olmaksızın yasal süresi içinde geri gelmesi durumunda; ithalatı yapan firmanızın kredilendirilmesi söz konusu olmamakta, bilakis daha önce yurtdışı edilen malların aynen yurda girişi söz konusu olmaktadır.

Buna göre, ayniyetinde bir değişiklik olmaksızın yasal süresi içinde geri gelen kusurlu eşyanın firmanızca ithal edilmesi halinde, durumun Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı şartıyla bu kapsamda yapılacak ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mevzuat İşleri

21.08.2013

B.07.4.DEF.0.32.10.00-010-2

Son Yorumlananlar
Top
Menu