Üniversiteye Ait Taşınmazın Kiralanmasında Kdv Tevkifatı

Üniversiteye Ait Taşınmazın Kiralanmasında Kdv Tevkifatı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

13649056-130[09-2012/ÖZE-33]-65

19/08/2013

Konu

:

Üniversiteye ait taşınmazın kiralanmasında KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Üniversitenize ait merkez ve bağlı kampüsler içerisinde bulunan kantin-kafeterya, büfe, çay ocağı, fotokopi-kırtasiye dükkanı, kuaför dükkanı, kargo dükkanı, otopark, otel, okul v.b. işletmelerin işletilmesi amacıyla kiralanması işlemlerinde, katma değer vergisi (KDV) uygulamasına ilişkin olarak görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun;

           -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin; 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu, 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu,

            -9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            -17/4-d maddesinde, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV’den istisna olduğu,

           -17/4-p maddesinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemlerinin KDV den istisna olduğu,

            -20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; 20/2 nci maddesinde, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            hükme bağlanmıştır.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “2.3. Kiralama İşlemleri” başlıklı bölümünde; KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin KDV’nin konusuna girdiği, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işleminin, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV ye tabi olacağı,

           bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV nin, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiracının KDV mükellefi olması şartlarının birlikte varolması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği,

           5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın tevkifat uygulanmayacağı, bu durumda söz konusu idare, kurum ve kuruluşların kiraya verme işlemleri dışında KDV’ye tabi işlemleri bulunmamaları kaydıyla 1 No.lu KDV Beyannamesini sadece kiralama işleminin gerçekleştiği dönemler için verecekleri,

            ifade edilmiştir.

            Bu hükümler çerçevesinde, Hazinece yapılan taşınmaz kiralamaları ile iktisadi işletme olmayan kamu idareleri, dernekler, vakıflar, belediyelerin ve üniversitelerin taşınmaz kiralamaları KDV den istisna olacaktır.

            Ancak, kiralanan taşınmaz, bizatihi iktisadi işletme niteliğinde ise veya taşınmaza bağlı işletme hakkı v.b. hakların kiralanması söz konusu ise (kantin, çay ocağı, voli mahalli, dalyan, taş, kireç, kum, kömür ocaklarının kiralanması gibi) KDV Kanununun sözü edilen 17/4-d maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmeyen bu tür kiralama işlemleri KDV’ye tabi olacaktır.

            Buna göre,

            1. Üniversitenize ait taşınmazların kantin-kafeterya, büfe, kuaför salonu, kargo dükkanı, otopark vb. olarak kiraya verilmesi işlemlerinin taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması olarak değerlendirilerek KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre KDV ye tabi tutulması gerekmektedir. Bu işlemler nedeniyle hesaplanan KDV, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan Üniversiteniz tarafından sadece kiralama işlemlerinin gerçekleştiği dönemlerde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

            2. Üniversitenize ait taşınmazların kullanma hak ve yetkisinin kiralanması halinde bu kiralama işlemi taşınmaz kiralaması olarak değerlendirilerek KDV Kanununun 17/4-d maddesine göre KDV den istisna tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversiteye Ait Taşınmazın Kiralanmasında Kdv Tevkifatı

19.08.2013

13649056-130[09-2012/ÖZE-33]-65

Son Yorumlananlar
Top
Menu