Orman Genel Müdürlüğüne Ödenen İrtifak Hakkı Bedeli İçin Düzenlenen Makbuzda Gösterilen Kdv’nin Şirketçe İndirim Konusu Yapılabilecektir.

Orman Genel Müdürlüğüne Ödenen İrtifak Hakkı Bedeli İçin Düzenlenen Makbuzda Gösterilen Kdv’nin Şirketçe İndirim Konusu Yapılabilecektir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Orman Genel Müdürlüğüne Ödenen İrtifak Hakkı Bedeli İçin Düzenlenen Makbuzda Gösterilen Kdv'nin Şirketçe İndirim Konusu Yapılabilecektir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 24.12.1996
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5417-1460/61684
KONU : Orman Genel Müdürlüğüne ödenen
irtifak hakkı bedeli için düzenlenen
makbuzda gösterilen KDV’nin şirketçe
indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
…………………………

İLGİ : 24.09.1996 tarih ve B.15.2.TED.074.00.02-9026 sayılı yazınız.

Yazınızda, Şirketiniz tarafından Orman Genel Müdürlüğüne 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman arazisi üzerinde bazı kıymetlerin kullandırılmaları karşılığı irtifak hakkı bedeli Taahhüt senedine karşılık ödendiği, ancak adı geçen Genel Müdürlüğün fatura ve benzeri belge veremediğinden ve taahhüt senedinde de katma değer vergisi tutarının gösterilmediği belirtilerek hesaplanan katma değer vergisi tutarının şirket kayıtlarına intikali ve indirime tabi tutulabilmesi için ne şekilde belge alınması gerektiğinin bildirilmesi istenmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde vergi mükellefleri tarafından kullanılacak belgeler sayılmıştır.

Söz konusu belgelerin 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca noter tasdikli veya Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacağı belirtilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğünün Katma Bütçeli İdare olması ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması nedeniyle, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belge düzenleme mecburiyetleri bulunmamaktadır.
Bu itibarla Şirketiniz tarafından Orman Genel Müdürlüğüne 6831 sayılı Kanuna göre orman arazisi üzerinden bazı kıymetlerin kullandırılmaları karşılığında ödenen irtifak hakkı bedeli için anılan Genel Müdürlükçe makbuz düzenlenmesi gerekmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, şirketinizce orman arazisi üzerinde bazı kıymetlerin kullandırılmaları karşılığı ödenen irtifak hakkı bedeli katma değer vergisine tabi olacaktır.

Öte yandan, adı geçen Genel Müdürlük tarafından irtifak hakkı bedeli için düzenlenen makbuzda gösterilen katma değer vergisinin şirketiniz tarafından aynı Kanunun 29/1 ve 34/l maddeleri gereğince indirim konusu yapılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Orman Genel Müdürlüğüne Ödenen İrtifak Hakkı Bedeli İçin Düzenlenen Makbuzda Gösterilen Kdv’nin Şirketçe İndirim Konusu Yapılabilecektir.

24.12.1996

B.07.0.GEL.0.54/5417-1460/61684

Top
Menu