Sürücülü Araç Kiralama İşinde Yakıt Ücretinde Kdv Tevkifatı.

Sürücülü Araç Kiralama İşinde Yakıt Ücretinde Kdv Tevkifatı.
 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

88409335-130[9-ÖZELGE-2013-1-2]-7

21/03/2014

Konu

:

Sürücülü araç kiralama işinde yakıt ücretinde KDV tevkifatı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde, şirketiniz tarafından TPAO ……. Bölge Müdürlüğünün ekip ve malzemelerini, arama ve üretim sahaları ile ihtiyaç duyulan tüm yerlere vardiyalı veya vardiyasız olarak taşımak üzere “Sürücülü 22 (Yirmi) Adet Minibüs Araç Kiralama İşi”ni aldığınız, sözleşme gereği yakıt ücretinin günlük kira bedeline ilaveten hesaplanarak hakedişlerde tarafınıza ödenmesi gerektiği, söz konusu yakıtı, akaryakıt istasyonlarında KDV li olarak satın aldığınızı ve faturalarınızda muaflık ve tevkifat uygulanması nedeniyle çifte vergilendirmenin olduğu belirterek, yakıt ücretinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulanlar, (3.2) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

            Buna göre, faturada söz konusu hizmete ait bedelden ayrı olarak gösterilen yakıt bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sürücülü Araç Kiralama İşinde Yakıt Ücretinde Kdv Tevkifatı.

21.03.2014

88409335-130[9-ÖZELGE-2013-1-2]-7

Son Yorumlananlar
Top
Menu