Otelde Konaklamak Üzere Gelen Diplomat Kimlikli Misafirlere Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kdv Hk.

Otelde Konaklamak Üzere Gelen Diplomat Kimlikli Misafirlere Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kdv Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-782

31/12/2011

Konu

:

Diplomatik istisna

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, otelinizde konaklamak üzere gelen diplomat kimlikli misafirlerinize vermiş olduğunuz teslim ve hizmetler nedeniyle ilgili vergi dairesine verilecek beyannameye eklenecek belgeler konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -15/1-a maddesinde; karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu, 15/1-b maddesinde; uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlein KDV den istisna olduğu, bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarların tespitine Maliye Bakanlığının yetkili olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsoloslukları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlere 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki, bunların vergi muafiyetine sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ise 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemelere göre KDV istisnası uygulanmaktadır.        

            113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D/2 Bölümünde, Türkiye’deki diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarının KDV ye tabi her türlü mal ve hizmeti KDV ödeyerek satın alacakları; diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına satış yapan KDV mükelleflerinin düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde (fatura düzenleme sınırının altında kalsa bile bu kapsamdaki satışları için fatura düzenlenmesi gerekmektedir) yabancı misyona tabi kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını yazacakları hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, otelinizde konaklamak üzere gelen diplomat kimlikli misafirlerinize yaptığınız teslim ve hizmetler için KDV hesaplanması ve 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Otelde Konaklamak Üzere Gelen Diplomat Kimlikli Misafirlere Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kdv Hk.

31.12.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-782

Son Yorumlananlar
Top
Menu