Özel Okullara Verilen Eğitim Ve Öğretim Desteği Ödemeleri Üzerinden Yapılması Gereken Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranı Hakkında

Özel Okullara Verilen Eğitim Ve Öğretim Desteği Ödemeleri Üzerinden Yapılması Gereken Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranı Hakkındakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Özel Okullara Verilen Eğitim Ve Öğretim Desteği Ödemeleri Üzerinden Yapılması Gereken Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranı Hakkında 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

26468226-130[ÖZG-45-2014]-35

20/02/2015

Konu

:

Özel Okullara verilen Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemeleri üzerinden yapılması gereken katma değer vergisi tevkifat oranı hakkında

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kurumunuz tarafından 07.08.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ doğrultusunda  Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim ve Temel Lise öğrencileri için eğitim ve öğretim desteği ödeneceğinden bahisle özel okullara yapılacak eğitim ve öğretim desteği ödemeleri üzerinden yapılması gereken katma değer vergisi (KDV) tevkifatı oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun

            – 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            – 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

            Tebliğin “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı  (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, ” KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” ifadesine yer verilmiştir.

             Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere sağlanan eğitim ve öğretim desteğine ilişkin olarak Kurumunuza düzenlenecek faturalarda Kurumunuz tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Özel Okullara Verilen Eğitim Ve Öğretim Desteği Ödemeleri Üzerinden Yapılması Gereken Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranı Hakkında

20.02.2015

26468226-130[ÖZG-45-2014]-35

Top
Menu