Köpek Çiftliğinde Verilen Hizmetlerde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Köpek Çiftliğinde Verilen Hizmetlerde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-892

14/04/2014

Konu

:

Köpek çiftliğinde verilen hizmetlerde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile; köpek çiftliği işi ile iştigal ettiğiniz, köpek üretim, satış, eğitim, bakım, pansiyon ve sağlık hizmeti verdiğiniz, istihdam ettiğiniz veteriner hekimle çiftlik dışındaki müşterilerinizin köpekleri için teşhis, tedavi ve sağlık hizmetleri sunduğunuz, ecza depolarından aldığınız ilaç, iğne ve aşıları kendi çiftliğinizdeki köpekleri ve müşterilerinizin köpeklerini aşılamakta kullandığınız belirtilerek köpek sahiplerine verilen bu hizmetler için düzenlenen faturalarda ilaç ve tıbbi malzemelerin ayrımının yapılarak KDV oranının %8 olarak gösterilmesinin mümkün olup olmadığı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için(%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki, (II) sayılı listenin (B/21) inci sırasında “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetler.” yer almaktadır.

            Buna göre; firmanız tarafından müşterilerinizin hayvanlarına ilgili Bakanlığın ya da Kanunların izni ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (aşılama dahil) nedeniyle düzenlenen faturalarda %8 oranında, diğer hizmetlere ilişkin düzenlenen faturalarda ise %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Köpek Çiftliğinde Verilen Hizmetlerde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

14.04.2014

39044742-KDV.28-892

Son Yorumlananlar
Top
Menu