Psikoteknik Değerlendirme Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Psikoteknik Değerlendirme Hizmetinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Psikoteknik Değerlendirme Hizmetinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-24-204

05/04/2011

Konu

:

Dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, psikoteknik değerlendirme hizmetine  ilişkin katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları; Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 21 inci sırasında “İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” hükmü yer almakta ve söz konusu hizmetlere % 8 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır.

Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliği hakkında Sağlık Bakanlığından alınan … tarih ve … sayılı yazıda; psiko-teknik değerlendirme işlemi ile psikiyatri uzman muayenesi işleminin ayrı olarak değerlendirildiği ve ayrı raporlara bağlandığı, merkezlerin sorumluluğu açıkça psikologlara verildiğinden merkezlerde psikolog istihdamının zorunlu olduğu, ancak psikiyatri uzmanının mutlak surette bu merkezde çalıştırılmasının gerekmediği, psiko-teknik değerlendirme merkezleri tarafından verilen psiko-teknik değerlendirme raporunun bir hastalığa özgü tanı koydurucu bir test, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sayılamayacağı” ifade edilmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde kişilerin psikolojik yönden değerlendirilmesine yönelik ifa edilen hizmet, KDV oranlarını düzenleyen 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin 21 inci sırasında belirtilen insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis,  tedavi ve rehabilitasyon hizmeti  sayılamadığından, genel    (% 18) oranda katma değer vergisine tabidir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Psikoteknik Değerlendirme Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

05.04.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-24-204

Top
Menu