Ptt Acentelerinin Almış Olduğu Komisyonlarda Kdv Matrahı Hk.

Ptt Acentelerinin Almış Olduğu Komisyonlarda Kdv Matrahı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ptt Acentelerinin Almış Olduğu Komisyonlarda Kdv Matrahı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/89-253

24/08/2011

Konu

:

Ptt Acentelerinin almış olduğu komisyonlarda kdv matrahı

         İlgide kayıtlı özelge talep formunda, PTT acenteliği işi yaptığınız belirtilerek ay boyunca yaptığınız işlemler için almış olduğunuz komisyon ücretinde dikkate alınması gereken katma değer vergisi (KDV) matrahı hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir.

         193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun “PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası” başlıklı Mükerrer 18 inci maddesinde; “PTT acenteliği faaliyetinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden müstesnadır. Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” denilmektedir.

         KDV Kanununun 20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

         24/b maddesinde ise, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil olacağı,

         hükme bağlanmıştır.

         Bu hüküm ve açıklamalara göre, beyiye ödemelerine ait KDV nin; vergi, resim, harç gibi kesintiler yapılmadan önceki beyiye tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

         Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ptt Acentelerinin Almış Olduğu Komisyonlarda Kdv Matrahı Hk.

24.08.2011

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/89-253

Top
Menu