Sanayi Sicil Belgesi Almadan Önceki Dönemlerde Yapılan İhraç Kayıtlı Satışlar Nedeniyle İhracatçılara Teslimde Bulunulup Bulunulamayacağı Hk.

Sanayi Sicil Belgesi Almadan Önceki Dönemlerde Yapılan İhraç Kayıtlı Satışlar Nedeniyle İhracatçılara Teslimde Bulunulup Bulunulamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sanayi Sicil Belgesi Almadan Önceki Dönemlerde Yapılan İhraç Kayıtlı Satışlar Nedeniyle İhracatçılara Teslimde Bulunulup Bulunulamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/5-66

02/12/2010

Konu

:

İHRAÇ KAYITLI TESLİM

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; imalatçı olduğunuz, 2008 yılı Ağustos döneminden günümüze kadar ihraç kayıtlı olarak satış yaptığınız, kapasite raporunu imalata başlamadan aldığınız, sanayi sicil belgesini ise yeni aldığınız belirtilerek, sanayi sicil belgesi almadan önceki dönemlerde yapmış olduğunuz ihraç kayıtlı satışlarınız nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde belirtilen uygulama kapsamında ihracatçılara teslimde bulunup bulunamayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafindan kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafindan ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde; tecil-terkin  uygulamasından yararlanacak imalatçıların nitelikleri belirlenmiş ve bunların sanayi siciline kayıtlı  ve sanayi sicil belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı Genel Tebliğ ile sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber sanayi sicil belgesi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurup, sanayi sicil belgesi verileceği konusunda bu Bakanlıktan olumlu görüş alanların, diğer nitelikleri taşımaları şartıyla sanayi sicil belgesinin verilmesini beklemeden imalatçı kabul edilerek tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları sağlanmıştır.

Öte yandan, sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibariyle sahip olmayan mükelleflerin, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibariyle de söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilen  mükelleflerin,  tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkün görülmektedir.

Bu durumda, firmanız tarafından ihraç kayıtlı teslimde bulunulan dönemde sanayi sicil belgesine sahip olunmaması, ancak belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarının yukarıda belirtilen yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, sanayi sicil belgesine sahip olunmayan dönemlerden önceki dönemlerde de tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmaktadır.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

(…)

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sanayi Sicil Belgesi Almadan Önceki Dönemlerde Yapılan İhraç Kayıtlı Satışlar Nedeniyle İhracatçılara Teslimde Bulunulup Bulunulamayacağı Hk.

02.12.2010

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/5-66

Son Yorumlananlar
Top
Menu