Atık Bertaraf Hizmeti İle Atıktan Üretilen Ürün Tesliminde Kdv Tevkifatı

Atık Bertaraf Hizmeti İle Atıktan Üretilen Ürün Tesliminde Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef   Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-13050

17/02/2016

Konu

:

Atık bertaraf hizmeti ile atıktan üretilen ürün   tesliminde KDV tevkifatı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, … San. Tic. A.Ş. ile aranızda imzaladığınız Atıkların Tedariği ve ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Hazırlama-Besleme Sözleşmesi kapsamında, Şirketiniz tarafından verilen hizmetlerde 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğ kapsamında tevkifat uygulamasına gerek bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -4/2 nci maddesinde, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet teslimi olması halinde bunların her birinin ayrı işlem olduğu ve hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği,

            -9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği

            hüküm altına alınmıştır.

            Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden yayımlanan mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve KDV Genel Uygulama Tebliği ile tevkifat uygulamakla sorumlu olanlar ve tevkifat uygulaması kapsamındaki hizmetler açıklanmıştır.

             Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

            -(I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde;

            “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

            Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

            Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

          – Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

            – Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir.

            Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.”

            -(I/C-2.1.3.2.10.) bölümünde;

             “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            -(I/C-2.1.3.3.4.) bölümünde de; KDV mükellefleri tarafından metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

           Öte yandan, 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.10) bölümünde sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen evsel, endüstriyel ve arıtma çamuru gibi atıkların depolama ve bertaraf edilmesine yönelik verilen hizmetlerin temizlik hizmeti kapsamında mütalaa edileceği açıklanmıştır.

            Bu çerçevede, özelge talep formunuza ekli “Atıkların Tedariği ve ATY Hazırlama-Besleme Sözleşmesi”nin;

            -2 nci maddesinde; sözleşme konusunun şirketinizin atık piyasasından tedarik edeceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı atık listesine uygun alternatif yakıtlar ile alternatif hammaddeleri, ATY tebliği ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, nakliye giderleri ve sorumluluğu tamamen şirketinize ait olmak kaydıyla Bertarafçının ATY Hazırlama Tesisi Stok Sahasına teslim edilip, Bertarafçı tarafından kurulacak olan aynı saha içindeki ATY Hazırlama Tesisinde Atık Kabul Kriterlerine göre hazırlanıp, fırınlara besleyip, Bertarafçıya ait fabrikada bertaraf edilmesi ve ATY üretilmesinden oluştuğu,

            -7.1 inci maddesinde, ATY üretimi süresince gerekli olan  forklift, ekskavatör, lastik tekerlekli gibi mobil ekipmanların ve ATY Hazırlama Tesisinde bulunan sabit ekipmanların temini ile bu ekipmanlara ilişkin sarf malzemeleri, yedek parçaları işletim ve bakım onarım giderlerinin şirketiniz tarafından karşılanacağı,

            -8.8 inci maddesinde;  ATY Hazırlama Tesisi, Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi, eklentiler ve araçlarında çalışan işçilerin ücretlerini ve yasal haklarının kanunlara uygun şekilde, eksiksiz, tam olarak ve zamanında ödeme yükümlülüğünün şirketinizde olduğu,

            -8.17 nci maddesinde; şirketiniz tarafından  işi, sevk ve idare edebilecek bilgi ve deneyime sahip, gerekli hallerde şirketiniz adına hareket etme yetkisi ile donatılmış bir temsilciyi (sorumlu mühendis) devamlı surette iş başında bulundurulacağı

          hükümlerine yer verilmiştir.

            Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşmenin incelenmesinden,

            -Atıkların Tedariği ve ATY Hazırlama-Besleme işi ile ilgili olarak sevk ve idarenin Şirketinizde olduğu, ayrıca işte kullanılan araç-gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin Şirketinizce karşılandığı anlaşıldığından, Şirketiniz tarafından bu sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilemeyecektir.

  

           – Şirketiniz tarafından toplanarak temin edilen hurda veya diğer atıklardan Şirketiniz tarafından bu sözleşme kapsamında üretilen ATY teslimi, hurda veya diğer atıkların KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.4.) bölümünde sayılanlardan olması halinde (9/10) oranında tevkifata tabidir.

            -Şirketiniz tarafından bertarafçı … A.Ş. nin atıklarının bertaraf edilmesine yönelik verilen hizmetler ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin (2.1.3.2.10) bölümü kapsamında (7/10) oranında tevkifata tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Atık Bertaraf Hizmeti İle Atıktan Üretilen Ürün Tesliminde Kdv Tevkifatı

17.02.2016

B.07.1.GİB.4.34.17.01-010-13050

Son Yorumlananlar
Top
Menu