Savunma Sanayii Müsteşarlığına Karakol Botu Tesliminde Bulunacak Firmaya Hidrolik Platform İle Verilecek Taşıma Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Savunma Sanayii Müsteşarlığına Karakol Botu Tesliminde Bulunacak Firmaya Hidrolik Platform İle Verilecek Taşıma Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Savunma Sanayii Müsteşarlığına Karakol Botu Tesliminde Bulunacak Firmaya Hidrolik Platform İle Verilecek Taşıma Hizmetinin Kdv'den İstisna Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2302

26/12/2011

Konu

:

Savunma Sanayii Müsteşarlığına karakol botu tesliminde bulunacak firmaya hidrolik platform ile verilecek taşıma hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı  için tersanede inşa edilen karakol botunun firmanızca hidrolik platform marifeti ile 15 metre yana alınacağı belirtilerek, bu işlemin KDV Kanunun 13/f maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            KDV Kanununun 13 üncü maddesine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV den istisnadır.       

            Söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 1/3/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, Tebliğin (2.2.2.) bölümünde, yüklenici firmalara yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.  

            Buna göre, yüklenici firmaların (yurt dışında yerleşik olanlar dahil) KDV Kanununun 13/f maddesi kapsamında gerçekleşecek alımlarında ulusal güvenlik kuruluşu ile imzalanan sözleşme esas alınarak istisna uygulanması mümkündür.          

            Yüklenicilerin sözleşmeye göre hazırladıkları ve ulusal güvenlik kuruluşunun inceleyerek onayladığı Tebliğ ekinde yer alan (Ek:3) istisna kapsamında temin edilecek mal ve hizmetleri gösteren liste ile ulusal güvenlik kuruluşu onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin KDV den müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (Ek:4)’te yer alan, yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği belgeyi düzenleyerek yüklenicilere verilecektir.  

           Bu durumda, Şirketinizce … A.Ş. ye verilecek ” karakol botunun hidrolik platform marifeti ile 15 metre yana alınması” işinin söz konusu listede yer alması kaydıyla ve istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğinin yüklenici firma tarafından Şirketinize ibrazı halinde, Şirketinizce yüklenici firmaya verilecek bu hizmet KDV Kanunun 13/f maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.        

            Öte yandan, Şirketiniz tarafından yüklenici firmaya verilecek söz konusu hizmetin bir kısmının başka firmalardan alınması halinde, bu firmalar tarafından şirketinize düzenlenecek faturalarda genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerektiği tabiidir.         

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Savunma Sanayii Müsteşarlığına Karakol Botu Tesliminde Bulunacak Firmaya Hidrolik Platform İle Verilecek Taşıma Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

26.12.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2302

Top
Menu