Portföy Yönetim Faaliyeti Dolayısıyla Bsmv Mükellefi Olan Firmanın Gerçekleştireceği Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Kdv’ye Mi Yoksa Bsmv’ye Mi Tabi Olduğu.

Portföy Yönetim Faaliyeti Dolayısıyla Bsmv Mükellefi Olan Firmanın Gerçekleştireceği Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Kdv’ye Mi Yoksa Bsmv’ye Mi Tabi Olduğu.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Portföy Yönetim Faaliyeti Dolayısıyla Bsmv Mükellefi Olan Firmanın Gerçekleştireceği Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Kdv'ye Mi Yoksa Bsmv'ye Mi Tabi Olduğu. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-BSMV-1369

28/08/2013

Konu

:

Portföy yönetim faaliyeti dolayısıyla BSMV mükellefi olan firmanın gerçekleştireceği yatırım danışmanlığı faaliyetinin KDV’ye mi yoksa BSMV’ye mi tabi olduğu.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Sermaye Piyasası Kurulundan alınan “Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi”ne istinaden yürütülen portföy yönetimi faaliyeti dolayısıyla BSMV mükellefiyeti bulunan firmanızca alınan “Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi”ne istinaden yürütülecek yatırım danışmanlığı faaliyetinin KDV’nin mi yoksa BSMV’nin mi konusuna gireceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu, (17/4-e) maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının, sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemlerinin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım – satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.” hükmü, aynı maddenin 6009 sayılı Kanunla değişik son fıkrasında ise, “90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

            Konuya ilişkin olarak 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin; “B-2- 6802 sayılı Kanunun 28 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Muamele ve Hizmetleri Esas İştigal Konusu Olarak Yapanlar” başlıklı bölümünde; “Emeklilik yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, vadeli işlem aracılık şirketleri ile merkezi kayıt kuruluşu ve vadeli işlem ve opsiyon borsası gibi kuruluşlar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32 nci maddesinin verdiği yetki ve izin çerçevesinde menkul kıymetlere ilişkin işlemleri esas faaliyet konusu olarak yapmaktadırlar. Bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri BSMV ye tabi olacaktır.

            Buna göre, 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar, bu işlemleri ilgili kanunlarla yetkilendirilmek veya izin verilmek suretiyle yürüten kişileri ifade etmektedir. Dolayısıyla bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri “esas iştigal konusu” olarak BSMV ye tabi olacak, bunlar dışındakilerin aynı fıkrada belirtilen işlemleri “esas iştigal konusu” olmadığından KDV ye tabi olacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, şirketinizce Sermaye Piyasası Kurulundan alınan “Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi”ne istinaden yürütülecek yatırım danışmanlık hizmeti 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan bir işlem olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu hizmet BSMV nin kapsamına girmemektedir. Bu durumda Şirketinizce gerçekleştirilecek yatırım danışmanlığı hizmetleri KDV Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmakta olup, BSMV nin kapsamına girmeyen söz konusu faaliyetinizin KDV Kanununun 17/4-e maddesine göre KDV den istisna tutulması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Portföy Yönetim Faaliyeti Dolayısıyla Bsmv Mükellefi Olan Firmanın Gerçekleştireceği Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Kdv’ye Mi Yoksa Bsmv’ye Mi Tabi Olduğu.

28.08.2013

39044742-BSMV-1369

Top
Menu