Fabrika Ve İş Yerlerinde Çalışan Personele Verilen İlk Yardım Ve İş Güvenliği Eğitimi, İş Ve İşçi Sağlığı, İşyeri Hekimliği Eğitiminde %18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.

Fabrika Ve İş Yerlerinde Çalışan Personele Verilen İlk Yardım Ve İş Güvenliği Eğitimi, İş Ve İşçi Sağlığı, İşyeri Hekimliği Eğitiminde %18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fabrika Ve İş Yerlerinde Çalışan Personele Verilen İlk Yardım Ve İş Güvenliği Eğitimi, İş Ve İşçi Sağlığı, İşyeri Hekimliği Eğitiminde %18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-KDV-300-55

27/09/2010

Konu

:

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM HİZMETİNDE KDV ORANI

İlgi (a) da kayıtlı dilekçeniz konusu ile ilgili olarak ilgi (b) de kayıtlı yazımızla tayin edilen özelgemizde; şirketiniz tarafından fabrika ve iş yerlerinde çalışan personele yönelik  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli II sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırasında  belirtilen eğitim hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayan ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi hizmetleri ile Kararnameye ekli listelerde sayılmayan diğer hizmetlerin genel oranda (%18); II sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırası kapsamında verilen sağlık hizmetlerinin ise % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerektiği bildirilmişti.

Aynı konu hakkındaki ilgi (c) kayıtlı dilekçenizde; iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri ile ilkyardım ve iş güvenliği temel eğitimi hizmetleri için  uygulanması gereken KDV oranı açısından  konunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

İlgi (a) ve ilgi (c) kayıtlı dilekçeleriniz Başkanlığımızca incelenmiş olup konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli II sayılı listenin; “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 15 inci sırasında; Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlerin %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağı kararlaştırılmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından fabrika ve iş yerlerinde çalışan personele verilen ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi, iş ve işçi sağlığı, işyeri hekimliği eğitimi hizmetleri yukarıda açıklanan sıra kapsamında verilen eğitim hizmetleri olarak değerlendirilemeyeceğinden genel oranda KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fabrika Ve İş Yerlerinde Çalışan Personele Verilen İlk Yardım Ve İş Güvenliği Eğitimi, İş Ve İşçi Sağlığı, İşyeri Hekimliği Eğitiminde %18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.

27.09.2010

B.07.1.GİB.4.16.16.02-KDV-300-55

Top
Menu