Serbest Meslek Erbabı Olan Arsa Sahibine Karşı İfa Edilen Denetim Hizmetlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Tutulup Tutulmayacağı

Serbest Meslek Erbabı Olan Arsa Sahibine Karşı İfa Edilen Denetim Hizmetlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Tutulup Tutulmayacağı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

50426076-130[9-2014/20-1126]-139

03/09/2014

Konu

:

Serbest meslek erbabı olan arsa sahibine karşı ifa edilen denetim hizmetlerinin KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) işi yaptığınız, miras yoluyla intikal eden ve işletmenize dahil olmayan arsayı kat karşılığı müteahhide verdiğiniz, SMMM faaliyetinden dolayı Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefiyetinizin bulunması nedeniyle yapı denetim firmasınca 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılarak adınıza fatura düzenlendiğinden bahisle söz konusu yapı denetim hizmeti ile ilgili olarak KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

            26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.6.) bölümünde, Tebliğin  (I/C-2.1.3.1/a ve b)  bölümünde sayılanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde de, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulmayacağı, sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı açıklanmıştır.

            Ayrıca, yapı denetim mevzuatına göre, yapı denetim hizmeti inşaat (arsa) sahibine verilmekte olup, kat karşılığı inşaat işlerinde (inşaat sahibi sayılmayan) müteahhit firmalara bu hizmetin verilmesi söz konusu olmamakta, dolayısıyla faturanın müteahhit firma adına değil yapı sahipleri adına düzenlenmesi gerekmekte olup, KDV mükellefiyeti bulunan yapı sahipleri adına düzenlenen faturalarda gösterilen KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılması ve 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi zorunludur. Adına fatura düzenlenen yapı sahibinin KDV mükellefiyetinin bulunmaması durumunda ise tevkifat uygulayacak kurum ve kuruluşlar (belirlenmiş alıcılar) arasında sayılmaması kaydıyla, yapılan ödemelerden sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapma sorumluluklarının bulunmayacağı tabiidir.

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre, miras yoluyla intikal eden ve işletmenize dahil olmayan arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi, KDV mükellefi olduğunuz faaliyetiniz ile ilgili olmadığından, almış olduğunuz yapı denetim hizmetinin KDV tevkifatına tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Serbest Meslek Erbabı Olan Arsa Sahibine Karşı İfa Edilen Denetim Hizmetlerinin Kdv Tevkifatına Tabi Tutulup Tutulmayacağı

03.09.2014

50426076-130[9-2014/20-1126]-139

Top
Menu