Toptan Ücretsiz İnternet Hizmetinde Kdv Ve Öiv Hk.

Toptan Ücretsiz İnternet Hizmetinde Kdv Ve Öiv Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[01-2015/21]-107042

31/05/2016

Konu

:

Toptan ücretsiz internet hizmetinde KDV ve ÖİV.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizden toptan seviyede internet hizmeti alan internet servis sağlayıcılara (ISS), 1 milyon (ISS) abonesi ile sınırlı olmak üzere yeni aboneliklerde ve tesis adresinde abonelik iptali üzerinden en az 3 ay geçmiş olanlara satışlarda  24 ay süreyle 4 Mbit/sn hızında ve 4 GB kotalı DSL genişbant internet hizmetinin ücretsiz olarak verileceği, kampanyanın amacının sabit hat kullanıcısı abonelerinin internet kullanımının yaygınlaştırılmasına paralel olarak internet satışlarının arttırılması, internet alt yapı hizmetlerine ve telefon ve erişim hizmetlerine olan talebin arttırılması, sabit hat aboneliğinin devam ettirilmek suretiyle PSTN gelirlerinin aşınmasının engellenmesinin sağlanmasının amaçlandığı, kampanyadan yararlanacak ISS abonelerine internet erişiminin aşağıda belirtilen 3 şekilde gerçekleştirileceği;

1-ISS abonelerinin yeni veya mevcut Türk Telekom PSTN (sabit telefon hattı) abonesi olması halinde kampanya kapsamında yapılan satışlar için Şirketiniz tarafından ISS’lerden ilave bir internet erişim ücreti alınmayacağı, abonelerin sadece PSTN için 12,50 TL tutarından başlayan aylık paket ücretini ödemeye devam edecekleri,

2-PSTN hizmetini Türk Telekom dışındaki toptan hat kiralama (THK) firmalarından temin eden abonelere kampanya kapsamında verilecek ücretsiz internet hizmeti için Şirketiniz tarafından ISS’lerden % 25 indirimli aylık (vergiler hariç) 7,11 TL tutarında internet erişim bedeli alınacağı ISS’lerin bu bedeli kendi marjları ile birlikte abonelere yansıtacağı,  internet ücreti alınmayacağı,

3-Türk Telekom veya başka bir firmadan PSTN hizmeti almayan yalın internet abonelerine kampanya kapsamında verilecek ücretsiz internet hizmeti için Şirketiniz tarafından ISS’ler den aylık (vergiler hariç) 8,13 TL tutarında internet erişim bedeli alınacağı ISS’lerin bu bedeli kendi marjları ile birlikte abonelere yansıtacağı, internet ücreti alınmayacağı,

belirtilerek, Şirketiniz tarafından (Rekabet Kurulu Kararı gereği perakende seviyede internet hizmeti sağlayamadığı hususu da gözönüne alındığında) ISS’lere verilen ve  ISS’ler tarafından da abonelerine sunulan kampanya kapsamındaki ücretsiz internet hizmetinin Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Kanunları kapsamında promosyon olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun;

-1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği,

-2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya onun adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, ayrıca bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

-4/1 maddesinde; hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-10 uncu maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, (b) bendinde; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde ise; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

-20 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, verginin matrahının işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

-27 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu; aynı maddenin 2 nci fıkrasında bedelin emsal bedeli veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak emsal bedel veya emsal ücretin esas alınacağı

hükme bağlanmıştır.

Promosyon ürünlerinde KDV uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-10.) bölümünde;

Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de KDV’ye konu olmaktadır.

Ancak, firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz konusu olmaz Zira, firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değer artar.

Nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşıdığından, bu malların alış bedelleri gider olarak kaydedilebilir.

Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmasına gerek bulunmayıp, bu ürünler için yüklenilen KDV ise indirim konusu yapılabilir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39 uncu maddesinde, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu; verginin matrahının katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği; bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

Şirketinizin sabit telefon hattı (PSTN) abonesi olanlara Rekabet Kurulu Kararı gereği ISS’ler vasıtasıyla vereceği 4 GB kotalı DSL genişbant bedelsiz internet hizmeti, esas itibariyle telefon hizmetinin yanında verilen bedelsiz bir hizmet olduğundan ve  ISS’ler vasıtasıyla verilmesi gerektiğinden promosyon olarak değerlendirilecektir.

Şirketiniz tarafından ISS’ler vasıtasıyla, PSTN hizmetini Şirketiniz dışındaki toptan hat kiralama (THK) firmalarından temin eden aboneler ile Şirketiniz veya başka bir firmadan PSTN hizmeti almayan yalın internet abonelerine söz konusu kampanya kapsamında verilen internet erişim bedeli üzerinden KDV ve ÖİV hesaplanması, bu hizmetin yanında promosyon mahiyetinde verilen internet hizmeti üzerinden KDV ve ÖİV hesaplanmaması gerekmektedir. 

ISS’ler tarafından, Şirketinizden bedel karşılığı alınan internet erişim hizmetinin belli bir kar marjı ilave edilmek suretiyle abonelere verilmesi işlemine ait hizmet bedeli üzerinden KDV ve ÖİV hesaplanacaktır. Öte yandan, internet erişim hizmeti yanında Şirketiniz tarafından ISS’ler vasıtasıyla abonelere promosyon mahiyetinde verilen bedelsiz internet hizmeti için ISS’ler tarafından KDV ve ÖİV hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Toptan Ücretsiz İnternet Hizmetinde Kdv Ve Öiv Hk.

31.05.2016

84974990-130[01-2015/21]-107042

Top
Menu