Toptancı Halden Taze Sebze Meyve Alımlarında Kdv Oranı

Toptancı Halden Taze Sebze Meyve Alımlarında Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Toptancı Halden Taze Sebze Meyve Alımlarında Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

51421814-130[28-2014/50]-74

22/05/2014

Konu

:

Toptancı halden taze sebze meyve alımlarında KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hazır yemek üretiminde kullanmak üzere toptancı halden taze sebze meyve alımında bulunduğunuz belirtilerek, toptancı halden aldığınız taze sebze meyve teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin 3 numaralı bendinde,  Kararname eki (I) sayılı listenin 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı; 4 numaralı bendinde ise perakende safhadaki teslimden maksadın teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu ürünleri aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı belirtilmiştir.

            Aynı Kararname eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırası uyarınca ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri için %1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, firmanıza hazır yemek üretiminde kullanmak üzere toptancı halde bulunan firmalar tarafından yapılan taze sebze meyve teslimlerinde %1 oranında, toptancı hal dışında bulunan firmalar tarafından yapılan teslimlerde ise % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Toptancı Halden Taze Sebze Meyve Alımlarında Kdv Oranı

22.05.2014

51421814-130[28-2014/50]-74

Top
Menu