Sağlık Personeli Temininde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulaması

Sağlık Personeli Temininde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulamasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sağlık Personeli Temininde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulaması 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-130[9-28-2012/50]-136

25/07/2013

Konu

:

Sağlık personeli temininde KDV oranı ve tevkifat uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından … A.Ş.’ne verilecek ‘‘sağlık personeli çalıştırılması” işine ilişkin KDV nin tevkifata tabi olup olmadığı ile bu hizmete uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91, 95, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin hükümler 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 1/5/2012 tarihinden önceki işlemlerde kaldırılan hükümler kapsamında, 1/5/2012 tarihinden sonra yapılan işlemlerde ise 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

– (3.2.5.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

– (8.2) bölümünde, Tebliğin yürürlüğünden önce başlayan ve halen devam eden işler kapsamında, yürürlük tarihinden itibaren yapılacak işlemler bakımından da bu Tebliğde yer alan düzenlemeler geçerli olduğu,

belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 63 No.lu KDV Sirküler ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin “İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı 2.2.2.5. bölümünde, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda söz konusu hizmetlerin tevkifat kapsamına girdiği açıklanmıştır.

Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) ‘‘Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 21 inci sırası uyarınca ‘‘İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Şirketinizin sağlık hizmeti sunmak için Bakanlıklarınca yetkilendirilmiş bir kuruluş olmadığı belirtilmiştir.

Şirketiniz ile … A.Ş. arasında düzenlenen “Sağlık Sözleşmesinin” incelenmesinden; işin, hizmeti alan Şirkete ait fabrikada 3 sağlık işçisinin vardiyalı olarak çalıştırılması işi olduğu, işin görülmesi esnasında uyulması gereken kuralların işveren tarafından yükleniciye bildirilerek yüklenici firmanın bu kuralları aynen uygulanmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve hizmeti alan Şirketin iş kurallarında gereğinde değişiklik yapabileceği anlaşıldığından, söz konusu iş ‘‘işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilecektir.

Dolayısıyla, 1/5/2012 tarihinden önce verdiğiniz sağlık personeli çalıştırılmasına ait hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin % 90 oranında, 1/5/2012 tarihinden sonra ise (9/10) oranında … A.Ş. tarafından tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, Şirketinizin …A.Ş.’ne sağlık personeli çalıştırılması işlemi insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri mahiyetinde olmadığından genel oranda (% 18) KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sağlık Personeli Temininde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulaması

25.07.2013

93767041-130[9-28-2012/50]-136

Son Yorumlananlar
Top
Menu