Vekalet Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda Kdv Hk.

Vekalet Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda Kdv Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-45-3

02/01/2012

Konu

:

Vekalet ücreti için düzenlenecek serbest meslek makbuzunda kdv

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın sözleşmeli avukatlara yaptırdığı dava takibi karşılığında mahkemenin takdir ettiği veya avukatlık asgari vekalet tarifesinde belirtilen tutarlarda vekalet ücreti ödediğiniz belirtilerek, ödediğiniz vekalet ücreti için düzenlenecek olan serbest meslek makbuzunda kdv tutarının vekalet ücretine dahil mi hariç mi olduğu konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun “Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah” başlıklı 20/1 inci maddesinde; “Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.” hükmüne yer verilmiştir. 

            Konuya ilişkin olarak 21/07/1985 tarih  ve  18818  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “AVUKATLIK ÜCRETLERİ” başlıklı “J” bölümünde; “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacaktır. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyecekler, makbuzda alınan tutar üzerinden katma değer vergisini hesaplayıp ayrıca göstereceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.       

            Bu itibarla, yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, firmanız tarafından avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemeleri serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi olup, düzenlenecek serbest meslek makbuzunda, mahkemece hükmolunan veya avukatlık asgari vekalet tarifesinde belirtilen vekalet ücreti üzerinden ayrıca katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. Ancak, mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde vekalet ücretine katma değer vergisi dahil kabul edilecek ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen katma değer vergisi düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vekalet Ücreti İçin Düzenlenecek Serbest Meslek Makbuzunda Kdv Hk.

02.01.2012

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-45-3

Son Yorumlananlar
Top
Menu