Kdv Tevkifatı.

Kdv Tevkifatı.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

13649056-130[09-2016/ÖZE-21]-69

09.06.2017

Konu

:

KDV Tevkifatı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz bünyesinde çalışan daimi işçilerinizle imal ettiğiniz pvc doğramaların (aksesuarlı pvc doğrama, pvc kapı, pencere vb) montaj işlerini yaptığınız belirtilmiş olup, yapım işleri kapsamında alt işverenlere veya taşeronlara fatura düzenlerken KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, KDV tevkifatı uygulandığı takdirde toplam tutar üzerinden mi yoksa işçilik ve malzemeyi ayırıp sadece işçilik üzerinden mi tevkifat yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin “I/C-2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünün;

(2.1.3.2.1.1.) “Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” ayrımında, tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,
(2.1.3.2.1.2.) “Kapsam” ayrımında ise, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işlerinin tevkifat kapsamında olduğu,

Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işlerin bu kapsamda değerlendirileceği, bu işlerin, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulacağı,

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yapım işi olarak kapsama alınan işlemlerin tamamı “hizmet” veya “malzemeli hizmet” niteliğindedir. Belirlenmiş alıcıların veya bu alıcılara karşı taahhütte bulunan alıcıların yapım işi dolayısıyla piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmaz. Bu kapsamda, yapım işlerinde kullanılmak üzere alınan demir, çimento veya malzemeler için tevkifat uygulanmaması gerekir.

Ancak yapım işlerinde (montajı da içeren mal teslimleri dahil) tevkifatın matrahı, kullanılan malzemelere ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli olacaktır.

Buna göre, belirlenmiş alıcılara veya bu alıcılara karşı taahhütte bulunan alt işverenlere ve taşeronlara verilen pvc doğrama işi (malzeme bedeli dahil) yapım işi kapsamında Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1) bölümü gereğince (2/10) oranında KDV tevkifatına tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı.

09.06.2017

B.07.1.GİB.4.55.15.01-130[09-2016/ÖZE-21]-69

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu