Yolcu Beraberi Eşya İhracında Türk Uyrukluların Yaptığı Alımlarda İkamet Tezkeresi Veya Bu Mahiyette Belge İbrazı

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Türk Uyrukluların Yaptığı Alımlarda İkamet Tezkeresi Veya Bu Mahiyette Belge İbrazı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

39044742-130-203065

10.11.2016

Konu

:

Yolcu beraberi eşya ihracında Türk Uyrukluların yaptığı alımlarda ikamet tezkeresi veya bu mahiyette belge ibrazı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda firmanızın yetki belgesine istinaden KDV Kanununun (11/1-b) maddesine istinaden Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV’nin, mallar gümrükten çıkarken iadesinin yapıldığı belirtilerek,  Şirketinizin Türk Uyruklu yolculara yapacağı KDV iadesinde ikamet tezkeresinin veya bu mahiyetteki belgenin alınış tarihi ile gümrük çıkış tarihi arasında belirli bir sürenin olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.   

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun (11/1-b) maddesinde; Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edileceği, ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura ve belgenin ibrazında tahsil edilen KDV’nin iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/5.1 İstisnadan Yararlanacak Alıcılar” başlıklı bölümünde ise istisnadan, Türkiye’de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcıların faydalanabileceği ifade edilmiştir.

Buna göre, yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu alıcıların, KDV Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan istisnadan ikamet ettiği ülkenin resmi makamlarından almış olduğu ikamet tezkeresi veya bu mahiyetteki belgenin geçerlilik süresi içinde yararlanabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yolcu Beraberi Eşya İhracında Türk Uyrukluların Yaptığı Alımlarda İkamet Tezkeresi Veya Bu Mahiyette Belge İbrazı

10.11.2016

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-203065

Top
Menu