Kdv İadelerin Yeminli Mali Müşavir Raporu Karşılığında Nakden Mi Yoksa Mahsuben Mi Yapılacağı Hk.

Kdv İadelerin Yeminli Mali Müşavir Raporu Karşılığında Nakden Mi Yoksa Mahsuben Mi Yapılacağı Hk.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı     : B.07.1.GİB.0.01.57/5711-725                                            28.12.2006*103288

Konu  :

ADIYAMAN VALİLİĞİNE

(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İlgi: 23.11.2006 tarih ve B.07.4.DEF.0.02.10/2005-2/3256 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden, …. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden müteahhitlik işi ile iştigal eden ……’un 18.08.2006 tarih ve YMM 01103181-27103840-R:015/06/624 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile 2004/Ekim ve 2005/Ağustos-Kasım dönemlerine ait olarak 91 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi tutulan yapım işlerinden doğan iade talebinde bulunduğu, 95 ve 96 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılan düzenlemeler kapsamında söz konusu iadelerin yeminli mali müşavir raporu karşılığında nakden mi yoksa mahsuben mi yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 91 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, (A/3) bölümde belirtilen işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

Söz konusu Genel Tebliğinin A/8-c bölümünde, tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesinin miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya inceleme raporu karşılığında yerine getirileceği, teminat mektuplarının vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra çözüleceği ifade edilmiştir.

95 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.3.2. bölümünde, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde tevkifata tabi tutulan işlemlerden yalnızca yapım işlerinden doğan mahsuben iade taleplerinin banka teminat mektubu ve inceleme raporu yanında yeminli mali müşavir tasdik raporu karşılığında da yerine getirileceği ve yeminli mali müşavir tasdik raporlarında mal ihracı için öngörülen limitin geçerli olacağı belirtildikten sonra, son paragrafında, “Öte yandan, bu Tebliğin yayımından önce teminat karşılığında veya vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesi gereken mahsuben iadeler için, teminatın çözümüne yada mahsuben iadenin yapılmasına ilişkin incelemenin başlamamış olması halinde de yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilebilecektir. İnceleme başladıktan sonra talepte bulunulması halinde ise bu talep inceleme elemanının yeminli mali müşavir tasdik raporu karşılığında iade yapılmasına engel bir görüşünün bulunmaması halinde yerine getirilecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 96 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.2 bölümünde de, yapım işlerindeki tevkifat uygulamasından doğan nakden iade taleplerinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilmek suretiyle de yerine getirilmesinin uygun görüldüğü, buna göre, söz konusu Tebliğin yayımını içine alan vergilendirme döneminde gerçekleşenler de dahil olmak üzere yapım işlerinde tevkifat uygulamasından doğan nakden iade taleplerinin ihracat istisnası için öngörülen limitler dahilinde YMM tasdik raporu ile yerine getirileceği, bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki dönemlere ait olup henüz sonuçlandırılmamış nakden iade talepleri için ise 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (5.3.2.) bölümünün son paragrafındaki açıklamalara göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, adı geçen mükellefin 2004/Ekim ve 2005/Ağustos-Kasım dönemlerinde yapım işlerinden doğan nakden veya mahsuben iade taleplerinin, bu taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin

– vergi incelemesine başlanılmamış olması

– vergi incelemesine başlanılmakla birlikte inceleme elemanının YMM raporu ile iade yapılmasına engel bir görüşünün bulunmaması

halinde YMM raporu karşılığında yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Kdv İadelerin Yeminli Mali Müşavir Raporu Karşılığında Nakden Mi Yoksa Mahsuben Mi Yapılacağı Hk.

28.12.2006

B.07.1.GİB.0.01.57/5711-725-103288

Son Yorumlananlar
Top
Menu